Bilder

ENABLE Sverige-event i Norrköping: summering av en Regional FUS

Den 16-17 september genomfördes ENABLE Sveriges första Regionala Forum för Utveckling och Samverkan (Reg FUS). Eventkonceptet samlar representanter för de centrala parterna runt fotbollen och syftar till att utveckla samverkan, kunskap och arbetsmetoder inom svensk fotboll och polis.

ENABLE Sveriges regionala FUS är ett studiebesöks- och utbildningskoncept, som vi testar under 2018 för att förhoppningsvis göra till en stående del av vår verksamhet under 2019.

FUS-konceptet
Konceptidén Forum för Utveckling och Samverkan genomfördes första gången i december 2017 och var då en nationell utbildnings- och diskussionskonferens, där vi samlade representanter för Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), klubbar i Allsvenskan, Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. Nu har vi utvecklat konceptet i en regional form, men byggt det kring vad som i grunden är ett studiebesöksevent vid en svensk elitfotbollsmatch. Kring detta lägger vi in utbildningsinslag samt utvärdering och reflektion kring de fältobservationer vi gör.

Eventet pågår i två dagar – under matchdag samt förmiddagen efter – och består dels av en konferensgrupp som deltar båda dagar och dels av en seminariegrupp som bara deltar dag 2. Grundidén är att ha med representation från klubbar, deras supportermiljö samt deras lokala polis. Detta är förstås ambitiöst och det är svårt att få med alla, men det är viktigt att alla får erbjudandet.

Deltagarna
Till seminariegruppen, som bara deltar dagen efter match, bjuds representanter för hemmalaget, bortalaget samt respektive lags supportermiljö och lokala polismyndighet in. I detta fall deltog IFK Norrköping, AIK samt polis från Norrköping och Stockholm. IFK representerades av tf klubbchef, säkerhetsansvarig, evenemangsansvarig samt SLO. Tyvärr kunde inte IFK-supportrar delta. Norrköpingspolisen representerades av kommenderingschef, polisinsatschef, arenabefäl, olika stabsfunktioner samt supporterpolis. För AIK deltog bitr säkerhetsansvarig samt SLO. Inga AIK-supportrar kunde stanna över måndagen, men Stockholms evenemangspolis närvarade.

Konferensgruppen, som deltar båda dagar, byggs kring samma bredd av aktörer. Dessa bjuds in från två valda orter med svenska elitfotbollslag. Tanken är att klubb-, supporter- och polisrepresentanter från dessa orter ska delta i hela eventet tillsammans, både för att få en personlig relation och för att få studera och diskutera inslag i matchevenemanget från respektive perspektiv. Förhoppningen är att detta ska leda till utveckling av samverkansrelationer, gemensam kunskap och ömsesidig förståelse.
http://aicec.org/
Vid detta event valde vi att fokusera på Örebro och Göteborg. Vi bjöd därför in Örebro SK med supportrar, samt representation för Polisregion Bergslagen. Från Göteborg bjöd vi in representanter för Örgryte IS, deras supporterklubb Balders Hage samt representanter för Göteborgspolisen. Samtliga erbjöds två platser var. Tyvärr fick vi ett sent återbud från Örebro SK, men Göteborgsdelegationen var komplett med två representanter för varje aktör. Dessutom närvarade Polisen Bergslagen. Utöver dessa erbjuds även SvFF, SEF, SFSU och Polisen nationellt en plats var.

Programmet
Programmet är delat i tre delar: ett utbildnings- och informationsseminarium, en matchdagsstudie samt ett utvärderingsseminarium:

Dag 1; enbart konferensgruppen deltar

 • Utbildnings- och informationsseminarium, två timmar
  Seminariet hålls ca 6 h före matchstart och omfattar följande punkter:
  o   Teorigenomgång, om bla folksamlingar och social identitet, gruppdynamik och risk samt konfliktreducerande principer.
  o   Praktisk information om aktuell lägesbild, förväntad logistik etc inför matchen.
 • Evenemangsstudien, resten av matchdagen
  o   Gruppen blir geografiskt indelad i små observationsgrupper, för att maximera lokal kontakt klubb-polis-supportrar samt omfatta olika perspektiv.
  o   Grupperna får särskilda ansvar utifrån aktuell lägesbild, samt delar av evenemanget som arrangören vill få feedback på.
  o   Grupperna uppmanas att tillämpa teorin genom att analysera vad de ser utifrån de konfliktreducerande principerna.

Dag 2; samtliga deltar

 • Diskussionsseminarium, kl 9-12 dagen efter match
  o   Inledning: observationsgrupperna förbereder redovisning i storgrupp separat, övriga får samma teoretiska genomgång som gjordes dag 1.
  o   Observationerna presenterar sina resultat i storgrupp.
  o   Diskussion i storgrupp enligt agenda som sätts gemensamt.

ENABLE Sverige ansvar för att leverera minnesanteckningar från utvärderingssamtalet inom en vecka. I dessa försöker vi utifrån gruppens diskussioner lista både exempel på ’good practice’ och på utvecklingsområden för såväl klubbar som polis.

Intryck från dagarna
Anteckningarna från våra regionala FUS är interna arbetsdokument – alla potentiella framtida deltagare ska kunna känna sig säkra på att de inte blir ’offentligt uthängda’ om något skulle gå galet. Generellt kan vi dock konstatera att vi fick se ett evenemang som förflöt på ett väldigt positivt vis, väl faciliterat av samtliga inblandade aktörer. Såväl arrangör och gästande förening som Polisen har anledning att vara mycket nöjda med insatsen.

Vi noterar även att uppslutningen under utvärderingsseminariet, inte minst från IFK Norrköping, Norrköpingspolisen och med närvaro av Balders Hage som observatörer, var imponerande. Att samla representanter med så skilda funktioner och bakgrund, för omedelbar utvärdering av en gemensam insats, är sannolikt unikt i Europa. Vi noterar även att både ENABLE Sverige-gruppen och de deltagare som uttalat sig, upplevde konceptet som lärorikt och givande.

Vi hoppas att det ska finnas ett fortsatt intresse för konceptet från svensk fotboll och Polis och att det ska kunna bli en stående del av ENABLE Sveriges arbete under 2019.

ENABLE Sverige redo för framtiden

Det nya året innebär både nya utmaningar och nya möjligheter. För ENABLEs del har det inletts med en grundlig verksamhetsöversyn och omorganisation. Följderna ser vi i allt från organisationsstruktur och arbetsprocesser, till målsättningar och arbetsområden. I fortsättningen kommer vår svenska verksamhet gå under namnet ENABLE Sverige.

Vår verksamhetsöversyn omfattade en analys av nuvarande styrkor och svagheter samt de utmaningar vi står inför 2018 och framåt. En stor del av underlaget kom från djupsamtal med våra främsta partners, Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), den Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. En månad in på 2018 är vi glada att kunna presentera resultatet – och vår nya skepnad: ENABLE Sverige.

Ny organisation och arbetsgrupp
Bildandet av ENABLE Sverige innebär att vi kommer nu lämna projektformatet och i stället ta formen av en stiftelse, en process vi hoppas färdigställa under våren. Genom att bli en egen juridisk person, vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande kring svensk fotboll och även bygga nya möjligheter för finansiell säkerhet.

Förändringar görs även i vår organisation. En styrelse kommer bildas för stiftelsen, med ansvar att hantera strategiska och finansiella frågor. Den operationella verksamheten hanteras inom ramen för en styrgrupp, bestående av Anders Almgren, Filip Lundberg, Jonas Havelund och Neil Williams. I syfte att närmare involvera fotbollens viktigaste aktörer – och våra partners – bildas en referensgrupp, i vilken SEF, SvFF, SFSU och Polisen ges platser. Referensgruppen kommer att ha en rådgivande roll i frågor av strategisk eller större operationell karaktär.

ENABLEs internationella dimension – exempelvis samverkan med det organisatoriskt och finansiellt fristående ENABLE UK och eventuella framtida nya nationella ENABLE-organisationer – sker fortsättningsvis inom ramen för nätverket ENABLE International. Detta är en löst sammansatt kommunikationsplattform, bland annat med syftet att underlätta samverkan mellan nationella ENABLE-organisationer. Inom ramen för detta är dock ENABLE Sverige helt fristående och inriktade på den svenska verksamheten.

Fokus 2018
Vårt fokus skruvas också mot att fokusera på att i samverkan med våra partners arbeta närmare fotbollens praktik och vardagsverksamhet. Den tidigare nödvändiga tonvikten vid datainsamling och analys, övergår därmed nu i en fas där vi fokuserar på samverkan och spridning av kunskap. Den nya inriktningen kan sammanfattas i följande fokusområden.

 • Svenskt fokus – vi kommer i högre grad att involvera våra partners i planering och utvärdering av verksamheten och vi kommer att använda svenska som arbetsspråk under våra arrangemang.
 • Större fokus på fotbollsarrangemang – från att ha haft ett visst fokus på polisens verksamhet, kommer vi nu rikta mera intresse mot fotbollen och klubbarnas arrangörskap; hur arbetar klubbarna, vilka utmaningar ser de, vilka metoder fungerar, hur uppfattas arbetet av arenabesökarna, hur kan arbetet utvecklas?
 • Större fokus på samverkan – vi har nu skrivit in i målsättningen för ENABLE Sverige, att vi aktivt ska bidra till en konstruktiv samverkan mellan fotbollens parter, något vi bland annat kommer försöka uppnå genom att bygga ENABLE-event som stödjer detta.
 • Gemensam kunskapsplattform – vi kommer fortsätta att verka för att sprida gemensam förståelse / kunskap om arbete med folksamlingar och konfliktreducerande principer bland fotbollens parter.

Under våren kommer ENABLE Sverige presentera en kortare hållbarhetsredovisning som sammanställer det arbete som gjorts sedan bildandet, den analys som ligger till grund för ovan nämnda förändringar samt en framtidsspaning för hur ENABLE ser på sin position och långsiktiga existens.