Kategoriarkiv: News

ENABLE Sverige på plats i Malmö

Från mitten på april till slutet på maj är ENABLE Sveriges Neil Williams baserad i Malmö. Han kommer arbeta dels med en aktuell studie av polisidentiteter och organisationsförändring och dels med förra årets undersökning av hur supportrar uppfattar matchevenemang.

Våren 2017 genomförde ENABLE fyra matchobservationer, där evenemangen studerades utifrån hur såväl polis som matcharrangör hanterade bemötandet av arenabesökare och allmänhet. I samband med dessa ledde Neil enkätundersökningar av hur arenabesökarna uppfattade bemötandet i olika situationer kring evenemanget. Ambitionen var att öka förståelsen för hur utformningen av ett evenemang kan förväntas påverka reaktioner i folksamlingar och i förlängningen ordningsläget kring det aktuella evenemanget. Svarsfrekvensen på enkäterna var glädjande nog mycket hög och den insamlade datan mycket värdefull.

Neil har bland annat gjort en analys av resultatet från 2017 års säsongspremiär i Göteborg på Ullevi, då IFK Göteborg mötte Malmö FF. För att återkoppla till er som deltog i enkäterna, tittar vi på möjligheten att sätta upp workshops i Malmö – och senare i år i Göteborg – där analysen och dess resultat presenteras. Vi återkommer med mer information när planerna fått en fastare form.

I övrigt kommer Neil ägna våren åt en undersökning som fokuserar på att studera polisidentiteter och hur dessa påverkar och påverkas av organisationsförändring.

Vill ni ha kontakt med Neil, så når ni honom på: n.s.williams@keele.ac.uk

ENABLE Sverige redo för framtiden

Det nya året innebär både nya utmaningar och nya möjligheter. För ENABLEs del har det inletts med en grundlig verksamhetsöversyn och omorganisation. Följderna ser vi i allt från organisationsstruktur och arbetsprocesser, till målsättningar och arbetsområden. I fortsättningen kommer vår svenska verksamhet gå under namnet ENABLE Sverige.

Vår verksamhetsöversyn omfattade en analys av nuvarande styrkor och svagheter samt de utmaningar vi står inför 2018 och framåt. En stor del av underlaget kom från djupsamtal med våra främsta partners, Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), den Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. En månad in på 2018 är vi glada att kunna presentera resultatet – och vår nya skepnad: ENABLE Sverige.

Ny organisation och arbetsgrupp
Bildandet av ENABLE Sverige innebär att vi kommer nu lämna projektformatet och i stället ta formen av en stiftelse, en process vi hoppas färdigställa under våren. Genom att bli en egen juridisk person, vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande kring svensk fotboll och även bygga nya möjligheter för finansiell säkerhet.

Förändringar görs även i vår organisation. En styrelse kommer bildas för stiftelsen, med ansvar att hantera strategiska och finansiella frågor. Den operationella verksamheten hanteras inom ramen för en styrgrupp, bestående av Anders Almgren, Filip Lundberg, Jonas Havelund och Neil Williams. I syfte att närmare involvera fotbollens viktigaste aktörer – och våra partners – bildas en referensgrupp, i vilken SEF, SvFF, SFSU och Polisen ges platser. Referensgruppen kommer att ha en rådgivande roll i frågor av strategisk eller större operationell karaktär.

ENABLEs internationella dimension – exempelvis samverkan med det organisatoriskt och finansiellt fristående ENABLE UK och eventuella framtida nya nationella ENABLE-organisationer – sker fortsättningsvis inom ramen för nätverket ENABLE International. Detta är en löst sammansatt kommunikationsplattform, bland annat med syftet att underlätta samverkan mellan nationella ENABLE-organisationer. Inom ramen för detta är dock ENABLE Sverige helt fristående och inriktade på den svenska verksamheten.

Fokus 2018
Vårt fokus skruvas också mot att fokusera på att i samverkan med våra partners arbeta närmare fotbollens praktik och vardagsverksamhet. Den tidigare nödvändiga tonvikten vid datainsamling och analys, övergår därmed nu i en fas där vi fokuserar på samverkan och spridning av kunskap. Den nya inriktningen kan sammanfattas i följande fokusområden.

  • Svenskt fokus – vi kommer i högre grad att involvera våra partners i planering och utvärdering av verksamheten och vi kommer att använda svenska som arbetsspråk under våra arrangemang.
  • Större fokus på fotbollsarrangemang – från att ha haft ett visst fokus på polisens verksamhet, kommer vi nu rikta mera intresse mot fotbollen och klubbarnas arrangörskap; hur arbetar klubbarna, vilka utmaningar ser de, vilka metoder fungerar, hur uppfattas arbetet av arenabesökarna, hur kan arbetet utvecklas?
  • Större fokus på samverkan – vi har nu skrivit in i målsättningen för ENABLE Sverige, att vi aktivt ska bidra till en konstruktiv samverkan mellan fotbollens parter, något vi bland annat kommer försöka uppnå genom att bygga ENABLE-event som stödjer detta.
  • Gemensam kunskapsplattform – vi kommer fortsätta att verka för att sprida gemensam förståelse / kunskap om arbete med folksamlingar och konfliktreducerande principer bland fotbollens parter.

Under våren kommer ENABLE Sverige presentera en kortare hållbarhetsredovisning som sammanställer det arbete som gjorts sedan bildandet, den analys som ligger till grund för ovan nämnda förändringar samt en framtidsspaning för hur ENABLE ser på sin position och långsiktiga existens.

Forum för Utveckling och Samverkan

Den 5-6 december i år arrangerade Enable ”Forum för Utveckling och Samverkan” om säkerhet och trygghet i svensk fotboll. Syftet var att bidra till kunskapsspridning och en konstruktiv dialog mellan de inblandadeparterna. Närmare hundra representanter från Polisen, fotbollen samt den svenska supportermiljön deltog.

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) planerades i samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF), Polisen, Svenska Supporterunionen (SFSU) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Ambitionen var att, med en ’neutral’ aktör i form av Enable som värd, bidra till att samtliga parter runt svensk fotboll ges samma teoretiska förståelse av hur arbete med folksamlingar fungerar. Därtill ville vi bidra till en ökad ömsesidig förståelse för respektive parters förutsättningar för arbetet med fotbollen, för att därigenom lägga en grund för en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Programmet

Eventet pågick under två dagar. Första dagen låg fokus på internationella fallbeskrivningar, där föreläsare från Storbritannien och Danmark talade om exempelvis hur man arbetat med destruktiva supporternormer i Wales och hur man i Danmark agerat aktörsöverskridande tillsammans med det danska järnvägsbolaget DSB, för att hitta en nationell lösning för supportertåg. Polisbefäl från England och Nordirland föreläste om både lyckade och misslyckade polisinsatser under fotbolls-EM i Frankrike, bland annat den uppmärksammade ordningsstörningen i Marseille. Genomgående tema var hur ett traditionellt kontrollerande och repressivt polisarbete kan effektiviseras genom att man hittar verktyg för partsöverskridande dialog och samverkan med supportermiljön. Dagen avslutades med en gruppdiskussion, där vi försökte lyfta ut generella lärdomar och knyta dessa till den svenska fotbollskontexten, samt en middag för att ge de närvarande möjlighet att diskutera intryck och knyta kontakter.

Den andra dagen tog vid där den första slutade: i den svenska fotbollsmyllan. Målet var här att ge några av de svenska aktörerna en röst. Polisen inledde med en dragning om sin Särskilda Polistaktik (SPT) – som tillämpas vid evenemang där större folksamlingar förväntas och som bland annat bygger på de fyra så kallade ”Konfliktreducerande principerna” kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering – samt om hur event- och evenemangspolisenheter används för att förbättra interaktionen mellan polis och brukare. Därefter talade representanter för fotbollen, där SEF:s generalsekreterare Mats Enquist inledde med en dragning om Svensk Elitfotbolls prioritering av samverkan, följt av en dragning från IFK Göteborg och Malmö FF om det enorma arbete som lades ned i anslutning till säsongspremiären 2017, då lagen möttes i en match som flyttats till den stora Ulleviarenan i Göteborg. Enable följde upp den senare dragningen med en redovisning av observations- och surveyresultat från nämnda match. Dessa bekräftade mycket av det arbete som lades ned inför evenemanget som good practice; evenemanget var stort och på en arena där man inte var van att arbeta, men samverkan mellan klubbarna, Polisen och andra myndigheter samt supportermiljöerna, gjorde att dagen förflöt i stort sett helt lugnt.

Deltagarna

De nära hundra deltagarna representerade från fotbollens sida ledarfunktioner inom SEF och SvFF samt säkerhetsansvariga och SLO:er från klubbarna, från supportermiljön representanter från supporterunionen SFSU:s styrelse samt från Polisen befäl på kommenderings- och insatschefsnivå. Därtill kom gäster från universitetsmiljön samt andra Enableintressenter, exempelvis från italienska Serie B:s ledning.

Intryck

Som arrangör är vi mycket glada över det faktum att vi kunde samla representanter från alla centrala parter runt fotbollen – klubbar, supportrar och Polis. Sannolikt är det första gången en utbildnings och dialoginsats av den här storleken riktats mot alla dessa parter samtidigt. Vi är dessutom imponerade av den konstruktivitet och lösningsinriktning som deltagarna visade upp.

Utvärderingarna från eventet stärker oss i uppfattningen om att eventet var uppskattat och att det finns skäl att försöka samla aktörerna även framöver. Vi konstaterar även med tillfredsställelse, att även om vi den här gången riktade eventet framför allt mot de aktörer som arbetar med fotbollssäkerheten professionellt, så efterfrågade flera av deltagarna ett större utrymme för röster från supportermiljön. Detta ligger helt i linje med eventets inriktning och är något som förtjänar större fokus vid eventuella framtida evenemang.

 

Du kan läsa SEF:s beskrivning av evenemanget här.

 

I filmerna kan ni höra några röster från såväl svenska som utländska gäster.

 

 

Antologi om samverkan runt svensk fotboll

ENABLE publicerar sommaren 2017 antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder”. Antologin omfattar 90 sidor och är producerad i samarbete med sju externa skribenter, företrädesvis med anknytning till supportermiljön, men även Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Lars-Christer Olsson figurerar som medförfattare. Andra författare är tidigare eller nuvarande ledamöter i Svenska Fotbollsupporterunionens (SFSU) styrelse, aktiva Supporter Liaison Officers (SLO:er) samt aktiva supportrar.

Antologins tema är aktörsöverskridande samverkan och interaktion inom fotbollen, samt det faktum att det i många fall finns en grundläggande misstro mellan å ena sidan supportermiljön och å den andra ”etablissemanget”, det vill säga fotbollens olika organisationer samt ordningsmakten. Bokens syfte är att belysa de utmaningar som samverkan och dialog inom svensk fotboll reser, men även ge exempel på hur man kan arbeta för att överbrygga utmaningarna.

Ladda ner antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder” gratis

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på svenska

En svensk version av vår rapport om polisarbete runt svensk fotboll (publicerad på www.enable-research.org i augusti 2016) finns nu tillgänglig.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll”

 

publikhantering_front

ENABLE report on policing of football in Sweden calls for greater investment in Dialogue

policingfootball_SE_coverOn the 1st August 2016 the ENABLE project releases its first major report based upon a series of observations of the policing operations surrounding football matches in Sweden. Its research is led by Europe’s leading academic research team in this field, based at the University of Keele in the UK and the University of Southern Demark, using some of the most innovative research methods currently available. The project is currently funded by Gålöstiftelsen and Länsstyrelsen Stockholm. ENABLE was established in late 2014 to provide a comprehensive, evidence based and objective analysis of the safety and security challenges confronting football in Sweden and to explore the many complex and often inter-related factors that impinge upon them. ENABLE has taken this approach so that relevant policy makers have a clear understanding of the nature of these problems and challenges but also a series of evidence based recommendations about how potential solutions might best be constructed.

ENABLE is a multi-agency international collaboration with more than 40 partners and stakeholders from both inside and outside Sweden. Since its inception the project has undertaken twelve observations of Allsvenskan fixtures using teams of international experts within which the Swedish Police Authority, through their National Development Centre in Stockholm, have been central participants. This intimate partnership between academic researchers and the police has provided the project with invaluable information to help understand the nature of the surrounding policing operations and the challenges they confront. The report highlights the vital role of this partnership and the openness of the Swedish Police Authority to critical academic analysis. The “Swedish Police’s transparency and openness is a hallmark of leading edge and democratic policing and in this regard alone the support and collaboration we have been privileged to receive positions the Swedish Police service as world leading”, says the report’s authors led by Professor Clifford Stott, co-lead of ENABLE and first author of the report

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff. The authors point out this is not an unusual problem unique to Sweden and is keen not to attribute blame to individual officers. “Of course we have seen examples of individual officers engaging proactively and positively with fans. However, the general pattern indicates a significant and widespread problem with positive engagement”, argues Professor Clifford Stott and his colleagues. This relative lack of proactive positive engagement from the police creates problems because it sits in contrast to their own stated strategic goals and undermines police capacity to manage crowd events in ways that can potentially avoid and otherwise de-escalate tensions in the short, medium and long term.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden. The report points out that this is an area of crowd policing where Sweden are global leaders having influenced how policing is conducted in other countries such as the UK. The authors point positively to two relatively recent initiatives in this regard. “Both the development of the Event police concept” first created by the police in Helsingborg “and the Stockholm evenemangs police are two very promising initiatives that need further attention”. But Professor Stott and his team go on to highlight an important breakdown in the nationally coordinated policing reforms that took place following the riots in Gothenburg in 2001, referred to as the Special Police Tactic. They assert that “the police can benefit from nationally unified clear and coherent concepts, competency profiles and training framework” and this one of the central areas where the report recommends that police in Sweden should focus development moving forward.

Now the report is published ENABLE moves on to the next stage of project development focused itself on discussion and dialogue among its stakeholder partners. The first step in this process is the ENABLE national conference on the 16th August 2016 at Tele2 Arena in Stockholm. The conference is free to attend and provides an opportunity for the ENABLE research team to present its core findings and central recommendations and then for representatives of each of the major stakeholders, including Mikael Berkesand, the National Policing Lead for football in Sweden, to provide a formal response. The event will conclude with a discussion among these stakeholders about how to move forward in the spirt of collaborative partnership upon which the report itself was made possible.

Read more about the conference here

Download the report here

 

Questions about the report, please contact

Professor Clifford Stott; Keele University, UK. Telephone no.: +44 798 953 4508

Filip Lundberg, Djurgårdens IF, Sweden. Telephone no.: + 46 (0) 760 263 671

Jonas Havelund, University of Southern Denmark, Denmark. Telephone no.: + 45 21 37 97 12

The top 32 Swedish clubs support ENABLE

ENABLE has recently secured funding for a four-year extension of the project made possible by funding from Gålö Foundation and Stockholm Advisory Board. Additionally through the support of Swedish Elite Football all 32 clubs from Allsvenskan and Superettan have now joined and agreed to support and as such ENABLE is now ready enter into a new phase with a significant expansion of its activities throughout 2016.

“The funding represents a major breakthrough in terms of our capacity to bring about evidence based solutions to the problems confronting Swedish football in terms of safety and security. We are extremely grateful to the Galo Foundation and the Stockholm Advisory Board for making this possible. Their support is not just important practically. It represents a very important endorsement of the work that we have done so far. We will build on these successes and our activities through 2016 will produce meaningful and important research that will have a measureable impact on the situation. ” says Dr. Clifford Stott, University of Leeds who is project co-lead.

The CEO of Svensk Elitboll Mats Enquist is pleased that all Swedish clubs have joined ENABLE:

”With ENABLE we get an independent project organisation that can offer us evidence based solutions and guidance that can optimise the clubs’ and other stakeholder’s work on safety and security issues. The ENABLE-project provides us, a platform for an objective analysis. In this way ENABLE helps us to facilitate answers on how we and other important stakeholders can work in the best possible ways. As this is done through bringing international experience to bear, its research and evidence-based methods only strengthens its legitimacy. It is very appreciated to have this support so that we can concentrate on doing the right things instead of debating differences of opinions.”

In 2016 a series of activities will be initiated starting with a High-level workshop in Gothenburg 9-10 February (LINK) followed by the yearly ENABLE conference held in March in Stockholm. More information on that conference will follow shortly. The project will then conduct a series of observations in Sweden and abroad throughout 2016.

“The observations give us the opportunity to add an international perspective to the Swedish context as we bring in competences from supporter’s organisations, police institutions and universities. This brings a lot of value to the project” says Filip Lundberg, Djurgårdens IF who is project co-lead.

With all clubs from Allsvenskan and Superettan in the project as well as a long list over other participants the project is unique:

“To have clubs, supporters, police and academics in the same project is remarkable. It offers us a platform for multi-agent collaboration that is very unique”, says Jonas Havelund, University of Southern Denmark.

Participating Swedish clubs

Allsvenskan

BK_Hacken Falkenbergs_FF
AIK Stockholm BK Häcken Djurgårdens IF Falkenbergs FF
Gif Sundsvall Halmstads Hammarby
Gefle IF GIF Sundsvall Halmstads BK Hammarby IF
elfsborg IFKGoteborg Kalmar
Helsingborgs IF IF Elfsborg IFK Göteborg Kalmar FF
Noorkoping Noorkoping orebro atvidabergs
Malmö FF IFK Norrköping Örebro SK Åtvidabergs FF FC

 

Superettan

Assyriska Athletic degerfors degerfors
Assyriska F Athletic FC United Brommapojkarna Degerfors IF
Gais varnamo Frej j-sodra
GAIS IFK Värnamo IF Frej Täby Jönköpings Södra
Ljungskile mjallby Sirius syrianska
Ljungskile Mjällby IK Sirius Syrianska FC
utsiktens varbergs angelsholm ostersund
Utsiktens BK Varbergs BoIS FC Ängelholms FF Östersunds FK

Enable Secures Phase 2 Funding

ENABLE has secured phase two funding. During 2015 we applied to Gålöstiftelsen and the County Administrative Board of Stockholm for substantial funding to allow for phase two developments and ENABLE was awarded a total grant of 8.5 million SEK to fund activity across the next four years. Phase two of ENABLE revolves around a series of inter-related work programs from January 2016.

Click here to read more about the grants.