Utbildningar

ENABLE Sverige deltar regelbundet i utbildningar runt fotbollen, främst med Polisen. Teman har varit supporterkultur och supporteridentiteter, motpartsperspektiv, teori kring sociala identiteter, gruppdynamik och risk samt delar av hur Särskild Polistaktik och konfliktreducerande principer kan operationaliseras i mötet med fotbollssupportrar. Utbildningarna kombinerar föreläsnings- och diskussionsformat med bilder och film från fältet.

Delar av detta har även använts inom klubb- och supportermiljön. Vi planerar att ta fram koncept som riktar sig även mot media och andra intressenter.