Praktiskt arbete

Våra tre mål, samt i hög grad den arbetsmodell vi använder, speglas i våra tre arbetsområden. Allt vi gör ska kunna placeras i ett eller flera av dessa områden. De är:

 

Samverkansarbete

Inom detta arbetsområde försöker vi hjälpa parterna runt svensk elitfotboll att öka medvetenheten om vikten av hållbar samverkan, samt hitta praktiska metoder för att bygga och upprätthålla en sådan. Vi kan även verka för ökad motpartsförståelse och att parterna får tillfälle att bygga nätverk eller lära känna representanter utanför den egna organisationen eller miljön.

 

Kunskapsarbete

Som dess namn antyder, handlar detta område om att förstärka det kunskapsbaserade arbetet runt svensk elitfotboll. Det kan innebära att systematisera och sprida befintlig kunskap, att stärka förmågan att hantera kunskapen systematiskt och sakligt eller att, vid behov, genom studier förstärka kunskapsfält där dokumenterad kunskap saknas.

 

Fältarbete

Vårt sista mål handlar om att vi om möjligt ska vara en del av och hålla oss a jour med arbetet på fältet runt svensk elitfotboll. Vi vill arbeta tillsammans med våra partners, alternativt besöka och studera deras arbete. Detta både för att direkt kunna påverka metoderna och för att lära av arbetet. Ambitionen är att kunna inhämta kunskap och erfarenhet, identifiera good practice och samtidigt få tillfälle att genom direkt påverkan och feedback kunna sprida insikterna mellan aktörerna.

Även extern kommunikation kan vara en del av fältarbetet, då vi aktivt försöker bidra till en nyanserad offentlig debatt om fotbollens möjligheter och utmaningar.