Hållbar samverkan

Arbetet med fotboll omfattar många intressenter och en lång rad specifika fackområden – ingen enskild aktör kan överblicka allt. Både forskning och erfarenhet är tydlig: en positiv utveckling förutsätter att aktörerna arbetar tillsammans.

 

Vi förespråkar därför vad vi kallar ”hållbar samverkan” i arbetet runt fotbollen. Själva vill vi arbeta nära våra partners operativa arbete, både för att kunna påverka och för att lära. För arbetet runt svensk elitfotboll förespråkar vi en arbetsmodell som tillåter parterna att nå gemensamma lösningar och att hantera intressekonflikter utan att kris uppstår.

 

Gemensamma mål: samverkande parter måste kunna enas om målbilden. I dagsläget är fotbollen och Polisen överens om att sträva mot välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla evenemang.

 

Gemensam kunskapsbas: för att kunna förhålla sig sakligt även vid konflikt, bör parterna enas om en grundläggande, kunskapsmässig utgångspunkt. Denna bör dels omfatta en idé om arbetsformerna, dels om en central kunskapsgrund för arbetsområdet.

 

Formalia: arbetsformerna bör omgärdas av formalia – en överenskommelse tex om mötesfrekvens, parternas representation och centrala arbetsområden.

 

Målen ringar in parternas gemensamma intresse och pekar ut en riktning. Den gemensamma kunskapsbasen och parternas arbetsformalia anger ”regler”, som underlättar ett sakligt förhållningssätt i händelse av intressekonflikt.