Forum för Utveckling och Samverkan

Vårt samverkans- och fortbildningskoncept Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) testades första gången i december 2017. Grunden i våra FUS är att eventen riktar sig till samtliga primära aktörer samtidigt, samt att de samlar alla våra mål i samma paket. Vid första tillfället hade det formen av en partsgemensam, nationell fortbildningskonferens som kretsade kring tematiska föreläsningar och workshops.

Under 2018 utvecklade vi  en regional version av FUS. Eventet bygger på idén om nyttan av partsgemensamma studiebesök – våra FUS riktar sig alltid mot samtliga primära aktörer. Målet är stärkande av samverkansrelationer samt spridande av kunskap och utveckling av arbetsmetoder. Huvudsaklig målgrupp är lokala representanter för klubbmiljön, deras supportrar samt Polisen, men även de nationella parterna erbjuds en plats i eventen.

Nedan beskriver vi hur det regionala konceptet är utformat. I praktiken kan variation förekomma, då vi anpassar efter rådande omständigheter.

  1. FUS-eventen byggs kring en elitfotbollsmatch i Sverige och pågår över en och en halv dag – hela matchdagen samt halva dagen efter.
  2. Deltagarna som bjuds in representerar samtliga parter runt fotbollen: fotbollsorganisationerna, supportrarna och Polisen. I centrum står de två spelande klubbarna, deras supporterorganisationer samt den lokala Polisen. Dessa aktörer deltar bara under dag 2, eftersom de arbetar med eventet under matchdagen. Därtill sätts en observationsgrupp samman, bestående av representanter för två inbjudna klubbar, för deras supportermiljö samt för polis från deras hemorter.
  3. Teori- & informationsseminarium hålls under dag 1, i god tid före matchstart. Detta är ett seminarium för observationsgruppen, där centrala delar av den teori som ENABLE Sverige tillämpar sammanfattas, liksom de konfliktreducerande principernas (KRP) innebörd. Instruktioner för evenemangsstudien samt information om arrangörernas förberedelser ges.
  4. Evenemangsobservationen sker i stadskärnan några timmar före match, samt omkring och inne på arenan. Gruppen delas under observationen in regionalt, så att representanter för klubb, supportrar och polis från samma ort studerar eventet tillsammans. Gruppen studerar och diskuterar vad de ser utifrån parternas olika perspektiv samt utifrån de fyra konfliktreducerande principerna. De uppmanas att särskilt notera vad de ser som ’good practice’, potentiella problem samt delar av evenemanget som arrangören bett oss utvärdera.
  5. Utvärderingsseminariet hålls förmiddagen dag 2. Här deltar observationsgruppen, samt i bästa fall representanter för de spelande klubbarna, deras supportrar, lokal polis samt representanter för bortalagets lokala polis. Seminariet är indelat i två faser: 1) de geografiskt indelade grupperna samlas var för sig och förbereder en presentation av sina observationer, medan övriga får en sammanfattning av första dagens seminarie; 2) matchdagens olika delar diskuteras i storgrupp, med observationsgruppens intryck som referens. Diksussionen modereras av ENABLE Sverige, mot slutet samlas intrycken och gruppen drar gemensamma slutsatser.
  6. Minnesanteckningar från utvärderingsseminariets diskussioner skrivs av ENABLE Sverige och ett utkast levereras inom en vecka till samtliga deltagare för justering.
Som helhet syftar eventet till att stärka lokal samverkan och motpartsförståelse, samt att genom tillämpning av teori och praktiska studier utveckla och sprida kunskap och ’good practice’.