Grundläggande förhållningssätt

ENABLE Sverige värdesätter både akademisk kunskap och den erfarenhet som finns bland svensk fotbolls aktörer – vi vill bidra till att låta dessa mötas. Vi vill även bidra till att omsätta teoretisk kunskap i praktiskt tillämpbara arbetsmetoder. Vi strävar efter att presentera kunskap i en form som är värdefull för praktikerna ute på fältet.

ENABLE Sverige förespråkar ett hållbart, systematiskt förhållningssätt, som utgår från kunskap om ett problem riktas mot dess orsak och styr mot ett mål. Hänsyn bör tas både till den specifika frågan och helheten inom svensk fotboll.

ENABLE Sverige ser hållbar samverkan som ett kvalificerat hantverk. Liksom allt annat arbete, måste den vara kunskapsbaserad och systematisk.

Vi ser hållbar samverkan mellan fotbollens parter, som en förutsättning för en positiv utveckling av arbetet med svenska fotbollsevenemang. Men vad menar vi med ’hållbar samverkan’?

Hållbar samverkan måste byggas på ömsesidigt förtroende. Detta kan bara utvecklas över tid, inom ramen för löpande kontakter och rutiner. Det är i vardagen, då allt är lugnt, som man lägger grunden för att gemensamt kunna hantera en kris. För att bygga upp och bevara förtroendet, krävs därför konsekvens och metod. Hållbar samverkan skiljer sig därmed inte från våra andra arbetsområden: den bör vara kunskapsbaserad och systematisk.

Den ska klara av att vara konkret i specifika sakfrågor, samtidigt som den tar hänsyn till helheten och de olika parternas perspektiv. Det innebär att samverkan måste planeras. Vår syn på detta är bland annat inspirerad av Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) Trygg i-modell för lokal samverkan, samt vår egen erfarenhet av arbete inom fotbollen.

Följande tre grundpelare kan bidra:

  • Gemensamma mål: Målet för samverkan måste vara tydligt och uttalat. Vad är det man vill uppnå? Till synes små nyansskillnader i målbilden, kan leda till helt olika syn på hur man ska hantera ett arbetsområde.
  • Gemensam kunskap: Parterna bör a) enas om vad man vet om arbetsområdet – vad säger exempelvis vetenskap eller etablerad erfarenhet om hur det fungerar? De bör b) eftersträva en ömsesidig förståelse – de bör förstå varandras perspektiv och arbetsförutsättningar. Slutligen bör c) samverkan inledas med att parterna försöker enas om en samsyn på aktuellt läge i det arbetsområde som behandlas.
  • Tydliga spelregler: Samverkan bör planeras och formaliseras. Hur ofta bör parterna träffas? Vilka frågor ska hanteras? Hur ska man analysera arbetsområden, prioritera mellan frågor eller utvärdera eventuella åtgärder? En tydlig process förebygger att press och stress tvingar fram dåliga beslut.’