Hållbar samverkan

ENABLE Sveriges syn på hållbar samverkan baserar sig på material från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) samt på erfarenheter från vår processledningsroll i samverkansprojektet “Trygg fotboll i Göteborg” under 2018. Precis som allt annat arbete, bör samverkan vara målorienterad, kunskapsbaserad och systematisk. Den ska kunna ta hänsyn till såväl den enskilda sakfrågan, som helheten i systemet kring fotbollen. Grundpelarna för oss är:

  • Gemensamma mål: Målet för samverkan måste vara tydligt och uttalat. Vad är det man vill uppnå? Till synes små nyansskillnader i målbilden, kan leda till helt olika syn på hur man ska hantera ett arbetsområde.
  • Gemensam kunskap: Parterna bör a) enas om vad man vet om arbetsområdet – vad säger exempelvis vetenskap eller etablerad erfarenhet om hur det fungerar? De bör b) eftersträva en ömsesidig förståelse – de bör förstå varandras perspektiv och arbetsförutsättningar. Slutligen bör c) samverkan inledas med att parterna försöker enas om en samsyn på aktuellt läge i det arbetsområde som behandlas.
  • Tydliga spelregler: Samverkan bör planeras och formaliseras. Hur ofta bör parterna träffas? Vilka frågor ska hanteras? Hur ska man analysera arbetsområden, prioritera mellan frågor eller utvärdera eventuella åtgärder? En tydlig process förebygger att press och stress tvingar fram dåliga beslut.

Vad vi erbjuder på området är en plattform för och stöd i konstruktiva, partsöverskridande samtal, samt arbetsmetoder för att stärka ömsesidig förståelse.