Legitimitet och samverkan

Forskningen visar att man, vid arbete med folkmassor och fotbollspublik, bör sträva efter att uppnå legitimitet som basvärde.

Legitimitet innebär i det här fallet att regelverk, arbetsmetoder för att upprätthålla dem, personals bemötande av besökare och så vidare, ligger i linje med hur besökarna generellt förväntar sig och vill bli bemötta. På det viset kan man säga att säkerhetsarbete börjar med service.

Lyckas man uppnå en känsla av legitimitet bland majoriteten av exempelvis arenabesökarna, så minskar risken för att enskilda eller grupper ska agera på ett destruktivt sätt. Men det är dessutom så att sannolikheten för aktivt ansvarstagande och självreglering ökar; om initiativ till destruktivt beteende ändå tas inom gruppen, så är det mera sannolikt att övriga gruppmedlemmar försöker dämpa det genom att tala kamraterna till rätta.

Avgörande för att bygga nämnda legitimitet, är att man försöker utveckla en ömsesidig förståelse mellan parterna. Forskningen visar att detta främst byggs genom samverkan; parterna behöver föra en löpande dialog för att utbyta information om önskemål och stämningslägen, men även utveckla arbetsmetoder som under själva matchevenemangen bidrar till dialog och kommunikation på individnivå, mellan å ena sidan funktionärer och ordningspersonal och å den andra fotbollspubliken.