Inter-group dynamics

Då olika grupper med olika social identiteter möts, kommer interaktionen mellan grupperna styra händelseutvecklingen och huruvida situationen utvecklas i positiv eller negativ riktning.

Detta samspel kan förstås med hjälp av det teoretiska begreppet inter-group dynamics. Detta är en teoretisk modell kopplad till ESIM-teorin, enligt vilken kollektiva beteenden alltid uppstår genom hur olika grupper interagerar med varandra i ett givet sammanhang. Hur aktörerna väljer att agera, kommer vara ett resultat dels av de normer som ryms inom respektive social identitet och dels det direkta agerandet från respektive motpart. Exempel kan vara då polis och supportrar, eller supportrar från olika lag, möts utanför en arena. Inom ramen för detta möte kommer till synes små signaler från de olika aktörerna, växelverka till att driva en situation mot dess slutgiltiga form. Enskilda individers agerande, kan få effekter på kollektiv nivå. Ett aggressivt beteende från ena sidan kommer sannolikt mötas av motsvarande aggressivitet från den andra. Eller tvärt om, ett avspänt bemötande från ena sidan ökar sannolikheten för en liknande respons. Efteråt kommer erfarenheten påverka hur respektive grupp ser på och talar om motparten.

Risken för att enskilda individers agerande ska tillåtas styra händelseutvecklingen på kollektiv nivå, kan minskas dramatiskt genom samverkan, en systematisk arbetsmetodik samt kunskapsspridning bland såväl personal som arbetar kring fotbollen, som inom supportermiljön.