Verksamhet

ENABLE Sverige arbetar med kunskapsutveckling och -spridning med fokus på svensk elitfotboll. Verksamheten baseras på vår egen arbetsgrupps sammansättning av akademisk expertis och personer med erfarenheter av den svenska fotbolls- och supportermiljön, samt på ett nära partnerskap med svensk fotbolls centrala aktörer: klubbar och nationella fotbollsorganisationer (SvFF och SEF), supportrar (genom SFSU) samt Polisen.

Vår ambition är att bejaka utveckling av både akademisk forskning och den praktiska kunskap som finns bland praktiker inom fotbollen och Polisen. Med en gedigen kunskapsdokumentation som grund, vill vi även genom särskilda ENABLE-events erbjuda parterna runt fotbollen en plattform för konstruktiv samverkan.

Arbetet bedrivs enligt en PAR-metodik – Participation Action Research. Enligt denna är det av central betydelse att våra partners deltar i forsknings- och utvecklingsprocessen. Syftet är att inkludera den kompetens som finns inom svensk fotboll och polis i kunskapsproduktionen, för att därigenom kombinera praktisk och teoretisk expertis. Se separata flikar för mer om vårt praktiska arbete.