Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang – En systemöversikt 2019

Arbetet för säkerhet och trygghet runt svenska elitfotbollsevenemang väcker ofta het, offentlig debatt. Det finns många åsikter om vad som bör göras. Det är dock svårt att tillgodogöra sig både nödvändig kunskap om enskilda fackområden och den överblick som krävs för att förstå hur systemet fungerar – hur olika delar påverkar varandra. Det gör att debatten om hur arbetet kan utvecklas lätt blir kontraproduktiv. ENABLE Sverige presenterar därför ett unikt verktyg avsett att underlätta helhetsförståelsen.

 

Arbetet för en välkomnande, säker och trygg elitfotboll är komplicerat. Det omfattar en rad aktörer och en mängd publikkategorier med olika behov och önskemål. Det kräver olika yrkesroller, kompetenser och arbetsmetoder. Och det ringas in av ett juridiskt, ekonomiskt och socialt system, eftersom elitfotbollen är en integrerad del av omgivande lokalsamhällen.

Som helhet är systemet så komplext att till och med erfarna praktiker ofta har svårt att både förhålla sig till dess specifika fackområden och samtidigt behålla ett helhetsperspektiv. För utomstående – tex media, politiker eller allmänhet – är det nära nog omöjligt.

Att både det holistiska och det specifika perspektivet är närvarande i diskussioner om arbetet, är dock helt avgörande för att inte slutsatser eller eventuella åtgärder ska bli fel. I annat fall kan en åtgärd i en del av systemet, lätt orsaka negativa effekter i en annan.

 

ENABLE Sverige presenterar…

ENABLE Sverige presenterar av det skälet en unik översikt, där vi försöker beskriva hela systemet i ett sammanhang. Materialet är omfattande, men sökbart via ett begreppsregister. Vår förhoppning är att det på sikt ska kunna bidra till att underlätta systemförståelsen och göra det holistiska perspektivet mera närvarande i fackdiskussioner och debatt. Materialet finns i två dokument:

  1. ”Arbetet kring svenska elitfotbollsevenemang – En systemöversikt 2019” – en översikt över säkerhets- och trygghetsarbetet runt svenska elitfotbollsevenemang. Ambitionen är att så kort och överskådligt som möjligt systematisera och skissa helheten i systemet: vilka de primära aktörerna är, hur de arbetar tillsammans, deras mål med arbetet, juridiska och andra förutsättningar samt operativa arbetssätt både i samverkan och operativt kring matcherna.
  2. ”Fördjupning och sammanhang” är en bilaga till översikten. I denna finns fördjupande faktatexter som utvecklar de teman som presenteras ytligt i systemöversikten, samt friare kommentarer som sätter dem i ett aktuellt sammanhang.

Ladda ner ”Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang” gratis här.

Ladda ner bilagan ”Fördjupning och sammanhang” gratis här.

 

Vad hoppas vi uppnå?

Syftet med systemöversikt och bilaga är att öka medvetenhet och kunskap, men även att öka de arbetande parternas motpartsförståelse och förmåga att samverka. Mera specifikt hoppas vi verktyget ska bidra till:

  • Kunskapsöverföring – att underlätta överblick och helhetsförståelse för praktiker inom fotbollen och Polisen (inte minst nyanställda), samt för beslutsfattare, media och intresserad allmänhet.
  • Underlätta helhetsperspektiv – att hjälpa aktörer att behålla ett systemperspektiv i diskussioner om enskilda fack- eller problemområden. Detta både för att bidra till en positiv utveckling och för att försvara befintlig ’good practice’.
  • Underlättande av samverkan – detta genom att parterna får ett diskussionsunderlag, som kan medvetandegöra dem om eventuella skillnader i respektive lägesbilder och förförståelse av arbetet.

 

Preliminär version – ett levande dokument

Det ska dock sägas att en översikt av det här slaget är oerhört svår att göra på ett sätt som både blir överskådligt och samtidigt så sakligt att alla parter känner igen sig i det. Hur svårt, visas bland annat av att det inte finns någon motsvarighet till det här materialet någonstans i Europa. Vi har, med stöd av aktörer med insikt i alla parters perspektiv, arbetat på översikten i över ett år.

Trots våra ambitioner är dokumentet därför knappast perfekt; vi behöver hjälp att utveckla och förbättra det. Vi ser därför detta som en preliminär version, som vi avser uppdatera inför säsongen 2020 utifrån feedback och eventuella reformer som sker under vintern. Om verktyget är uppskattat av våra partners och andra intressenter, kommer vi därefter utveckla det löpande från säsong till säsong.

 

Nästa steg: rekommendationer inför 2020

Vi vill betona att det här verktyget inte bara syftar till kunskapsökning för kunskapens egen skull. Vår förhoppning är att förstärka en lösningsorienterad och konstruktiv utveckling av arbetet med svensk elitfotboll.

Med systemöversikten, den akademiska och erfarenhetsbaserad kunskapsbas vi använder samt en analys av nuläget kring svensk elitfotboll, har vi därför även tagit fram rekommendationer till de primära aktörerna – SvFF / SEF, SFSU och Polisen – inför säsongen 2020. Vi kommer använda översiktsmaterialet för att illustrera hur rekommendationerna förhåller sig till det befintliga systemet.

Vi presenterar systemöversikten och bilagan idag. Rekommendationerna kommer vi att presentera torsdagen den 5/12.