ENABLE Sverige redo för framtiden

Det nya året innebär både nya utmaningar och nya möjligheter. För ENABLEs del har det inletts med en grundlig verksamhetsöversyn och omorganisation. Följderna ser vi i allt från organisationsstruktur och arbetsprocesser, till målsättningar och arbetsområden. I fortsättningen kommer vår svenska verksamhet gå under namnet ENABLE Sverige.

Vår verksamhetsöversyn omfattade en analys av nuvarande styrkor och svagheter samt de utmaningar vi står inför 2018 och framåt. En stor del av underlaget kom från djupsamtal med våra främsta partners, Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), den Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. En månad in på 2018 är vi glada att kunna presentera resultatet – och vår nya skepnad: ENABLE Sverige.

Ny organisation och arbetsgrupp
Bildandet av ENABLE Sverige innebär att vi kommer nu lämna projektformatet och i stället ta formen av en stiftelse, en process vi hoppas färdigställa under våren. Genom att bli en egen juridisk person, vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande kring svensk fotboll och även bygga nya möjligheter för finansiell säkerhet.

Förändringar görs även i vår organisation. En styrelse kommer bildas för stiftelsen, med ansvar att hantera strategiska och finansiella frågor. Den operationella verksamheten hanteras inom ramen för en styrgrupp, bestående av Anders Almgren, Filip Lundberg, Jonas Havelund och Neil Williams. I syfte att närmare involvera fotbollens viktigaste aktörer – och våra partners – bildas en referensgrupp, i vilken SEF, SvFF, SFSU och Polisen ges platser. Referensgruppen kommer att ha en rådgivande roll i frågor av strategisk eller större operationell karaktär.

ENABLEs internationella dimension – exempelvis samverkan med det organisatoriskt och finansiellt fristående ENABLE UK och eventuella framtida nya nationella ENABLE-organisationer – sker fortsättningsvis inom ramen för nätverket ENABLE International. Detta är en löst sammansatt kommunikationsplattform, bland annat med syftet att underlätta samverkan mellan nationella ENABLE-organisationer. Inom ramen för detta är dock ENABLE Sverige helt fristående och inriktade på den svenska verksamheten.

Fokus 2018
Vårt fokus skruvas också mot att fokusera på att i samverkan med våra partners arbeta närmare fotbollens praktik och vardagsverksamhet. Den tidigare nödvändiga tonvikten vid datainsamling och analys, övergår därmed nu i en fas där vi fokuserar på samverkan och spridning av kunskap. Den nya inriktningen kan sammanfattas i följande fokusområden.

  • Svenskt fokus – vi kommer i högre grad att involvera våra partners i planering och utvärdering av verksamheten och vi kommer att använda svenska som arbetsspråk under våra arrangemang.
  • Större fokus på fotbollsarrangemang – från att ha haft ett visst fokus på polisens verksamhet, kommer vi nu rikta mera intresse mot fotbollen och klubbarnas arrangörskap; hur arbetar klubbarna, vilka utmaningar ser de, vilka metoder fungerar, hur uppfattas arbetet av arenabesökarna, hur kan arbetet utvecklas?
  • Större fokus på samverkan – vi har nu skrivit in i målsättningen för ENABLE Sverige, att vi aktivt ska bidra till en konstruktiv samverkan mellan fotbollens parter, något vi bland annat kommer försöka uppnå genom att bygga ENABLE-event som stödjer detta.
  • Gemensam kunskapsplattform – vi kommer fortsätta att verka för att sprida gemensam förståelse / kunskap om arbete med folksamlingar och konfliktreducerande principer bland fotbollens parter.

Under våren kommer ENABLE Sverige presentera en kortare hållbarhetsredovisning som sammanställer det arbete som gjorts sedan bildandet, den analys som ligger till grund för ovan nämnda förändringar samt en framtidsspaning för hur ENABLE ser på sin position och långsiktiga existens.

Kommentera