Kategoriarkiv: News

“Uppenbart kyligt” – Konflikt och samverkan i styrningen av svensk fotboll

Sammanfattning av: “Decidedly frosty” – Conflict and cooperation in the management of Swedish Elite football matches, idrottsforum.org

Fotbollssäsongen 2019 har i hög grad präglats av konflikten kring den så kallade villkorsstrategin mellan fotbollens aktörer, den svenska supportermiljön samt polisen. I en ny artikel från ENABLE Sverige  – ’”Decidedly frosty” – Conflict and cooperation in the management of Swedish Elite football matches’ – publicerad på Malmö Universitets Idrottsforum.org den 23 oktober, analyserar Jonas Havelund och hans kollegor utvecklingen. Hur kan vi förstå bakgrunden till konflikten? Vad är det som hänt? Vilka effekter kan utvecklingen förväntas få och vad kan göras åt det? Artikelns syfte är att belysa hur legitimiteten mellan parterna – och därmed gruppdynamiken inom fotbollen – påverkats av händelseutvecklingen. Analysen som ligger till grund för artikeln var klar i mitten av oktober 2019, då artikeln även skrevs. Förutom att i stora drag gå igenom händelseutvecklingen under 2019 och dess effekter, backar artikeln ett steg och söker orsakerna till utvecklingen.

Forskning som utfördes i Sverige mellan 2014 och 2017 visade att Sverige internationellt sett låg i framkant avseende god praxis i samarbetet mellan huvudparterna runt svensk fotboll. Med ”huvudparterna” avses här fotbollens representanter genom Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF) samt elitfotbollsklubbarna, den svenska supporterrörelsen representerad av Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) och lokala supporteraktörer samt polisen. Fotbollens introduktion av SLO-rollen och polisens investering i ökad kapacitet för dialog med klubbar och supportrar, exempelvis genom införandet av Delta 80-enheter, förbättrade samtliga parters förmåga att genom kommunikation och samarbete skapa ömsesidig förståelse och legitimitet. Detta var inte resultatlöst. Som exempel enades SEF och SFSU 2014 om att SFSU fortsättningsvis skulle vara supporterrörelsens formella representant vid samtal mellan parterna. Avtalet omfattade gemensamma mål som syftade till att skapa en välkomnande, trygg, säker och stämningsfull miljö för alla som besöker en fotbollsmatch. Samma mål utgjorde även grunden i en nationell strategi för perioden 2014–2017, som togs fram av den svenska polisen (representerad den svenska polismyndigheten, den svenska åklagarmyndigheten och de tre största polisregionerna i Sverige), svensk fotboll (representerad av SvFF och SEF) samt av representanter från ishockeyn och bandyn. Strategin löpte emellertid ut 2017 och därmed förändrades förutsättningarna för det samarbete som omgav idrotten. Under säsongen 2019 har detta, samt en nationellt enhetlig tillämpning av den så kallade villkorsstrategin, bidragit till en eskalerande misstro mellan parterna, något som har påverkat deras arbetsrelationer på ett betydande sätt.

 

Bakgrunden: från fakturor till villkorsstrategi

Bakgrunden till 2019 års debatt om villkorstillämpning är flera år gammal. Svenska myndigheter har upprepade gånger diskuterat den utmaning som kostnader för polisbevakning i samband med fotbollsevenemang innebär. De alternativ som lagts fram för att sänka kostnaderna har varierat från att minska antalet poliser vid evenemangen till att kräva att klubbarna betalar för polisens närvaro. Mellan 2011 och december 2013 prövade polisen det senare alternativet och fakturerade klubbarna för polisens insatser. Detta förfarande kritiserades emellertid hårt av klubbarna och resulterade i vad Statskontoret har beskrivit som ett ”kyligt” samarbetsklimat mellan polisen och klubbarna.[1] Den 1 januari 2014 avskaffades därför den lag som möjliggjorde ersättningssystemet. Polisen och svenska myndigheter fortsatte dock att söka alternativ som kan minska de polisresurser som tas i anspråk. Statskontoret publicerade 2015 rapporten Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader. Av rapporten framgår att både polisen och fotbollsklubbarna upplever att samarbetet i mycket hög grad förbättrades när lagen avskaffades, men samtidigt konstaterar rapporten att poliskostnaderna inte har minskat. Därför pekar rapporten på att det vore mer praktiskt att arbeta med villkorsgivning:

“Sedan 2015 arbetar polisens nationella operativa avdelning och rättsavdelning med att föra ut en villkorsstrategi i organisationen. Syftet är att underlätta för arrangören att få ett säkert evenemang och att minska uttaget av polisiära resurser. Inriktningen mot skärpta villkor har inte något direkt samband med ersättningsfrågan, utan enligt polisen är det en nödvändig åtgärd för att få idrottsarrangörer att ta det ansvar som krävs” (Statskontoret, 2015, s. 56).

Rapporten från Statskontoret påvisar även en önskan om den nationella enhetlighet beträffande villkorens utformning som vi har sett under 2019, då följande konstateras i rapporten:

”Ytterligare ett syfte med strategin är att polisens villkor ska vara desamma oavsett var i landet evenemanget anordnas. Arrangörerna ska därmed få samma bemötande av polisen i hela landet. Den nationella strategin syftar alltså till en ökad tydlighet jämfört med tidigare då olika polismyndigheter gjorde på olika sätt.” (Statskontoret, 2015, s. 56).

 

Villkorsstrategins innebörd

Som en del av villkorsstrategin presenterade polisens rättsavdelning 2016 två verktyg, de så kallade ”Åtgärdstrappan” och ”Villkorsstegen”. Dessa beskrevs i Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang, även omnämnt som PM 2016:21. Tanken bakom Åtgärdstrappan är att en progressiv villkorsgivning ska kunna tillämpas gentemot en arrangör efter att en incident inträffat, för att undvika att den upprepas. Villkorsstegen beskriver hur dessa villkor ska tas fram och utformas. Polisens riktlinjer fastställer att villkoren ska utgå från det specifika sammanhanget, de bör diskuteras med arrangörerna och de ska riktas mot problemorsakerna. De understryker därtill vikten av proportionalitet och tillämpning av åtgärder som under omständigheterna orsakar så få störningar som möjligt. Tillämpade åtgärder var före 2019 sådant som användning av staket, rekrytering av extra säkerhetspersonal och skärpt visitering till minskad arenakapacitet. Verktygen användes oberoende i olika polisdistrikt under 2017 och 2018 och i den mån de orsakade slitningar, så var det på lokal nivå. I början av säsongen 2019 uppstod emellertid konflikter mellan polisen, klubbarna och supportrarna, då polisen utvidgade villkorstillämpningen till att exempelvis omfatta förbud mot vissa typer av flaggor (som ibland använts vid förberedelse till otillåten pyroteknikanvändning) och dessutom föreföll koordinera Åtgärdstrappan och Villkorsstegen nationellt. Det senare bekräftades när polisen i maj 2019 fattade ett inriktningsbeslut om hur riktlinjerna från 2016 ska tolkas. Beslutet ligger i linje med den beskrivning av villkorsstrategin som presenterades av Statskontoret 2015, då det är inriktat på nationell enhetlighet och sammankopplar en specifik brottslig handling (exempelvis användning av pyroteknik) med ett visst tillagt villkor (främst minskad arenakapacitet), såvida inte mindre ingripande åtgärder kan identifieras. Klubbar och supportrar har sett dessa och liknande villkor som en kollektiv bestraffning och en onödig upptrappning av repressiva åtgärder. De har vidare betraktats som oproportionerliga och upplevts sakna koppling till de incidenter de är avsedda att kontrollera.

 

Effekterna: konflikt och försvagad legitimitet

Som helhet tyder den pågående debatten och dess uttryck på att den villkorstillämpning som strategin inneburit, har skapat en stark känsla av misstro och orättvisa bland klubbar, supportrar samt inom SvFF och SEF. Supportrarna har uttryckt sitt missnöje genom exempelvis tifon, flaggor och budskapsbanderoller riktade mot polisen, ramsor som enar rivaliserande supportrar i motståndet samt en överväldigande kritik på sociala medier, alltihop på en nivå som normalt inte förekommer. Samarbetsklimatet mellan parterna inom svensk fotboll och polisen, som förut betraktades som föredömligt, har försämrats så mycket att det inneburit offentlig konflikt. Situationen vittnar om ett kraftigt reducerat ömsesidigt förtroende och en försvagad grad av legitimitet i synen på polismyndigheten. Därmed har även resultatet av de tidigare legitimitetsstärkande investeringarna undergrävts. Analysen i ”Decidedly frosty” tyder på att det primära orsaken kan härledas till villkorsstrategins införande samt den mera ensidiga betoning på tvingande, rättslig tillämpning i arbetet med fotbollen som denna inneburit. Även sekundära orsaker har identifierats, i det faktum att den nationella strategin 2014-2017 mellan alla relevanta parter, har ersatts av ett avtal mellan enbart polisen och Riksidrottsförbundet (RF). Avtalet med RF var principiellt och skulle kompletteras med ett operativt avtal med fotbollsaktörerna. Detta gjordes emellertid inte, något som tycks ha inneburit ett större avstånd mellan parterna (denna aspekt behandlas utförligare i artikeln). Den vikande legitimiteten påverkar alla aspekter av säkerhetsarbetet inom svensk fotboll negativt. Från den synvinkeln framstår villkorsstrategin som kontraproduktiv och skadlig för det tidigare gemensamma målet: att göra svensk fotboll till en välkomnande, trygg och säker del av det svenska samhället. Den står även i skarp kontrast mot kärnan i polisens SPT-koncept, som med sina konfliktreducerande principer handlar om att stärka polisens effektivitet genom att bygga upp myndighetens legitimitet. Det ska tilläggas att vikande polislegitimitet medför ett större beroende av kontrollerande och repressiva metoder, vilka i regel är mera resurskrävande att upprätthålla över tid. Detta innebär en risk för att man motverkar det underliggande målet från Statskontorets rapport 2015, som handlade om att sänka polisens fotbollsrelaterade kostnader.

 

Rekommendationer

Att bygga upp relationerna mellan parterna var en lång och sårbar process, men det har under flera år gjorts framgångsrikt. Den utveckling som beskrivs i denna artikel har emellertid på kort tid gjort en enormt stor skada på samverkansrelationer och upplevd legitimitet hos polisen bland supporter- och fotbollsaktörer. Av analysen framgår tydligt att polisen är en komplex organisation, där initiativ som tas och investeringar som görs på operativ nivå avseende förtroendeskapande samarbete genom dialog, kan undergrävas av förändringar som införs på strategisk policynivå. En första rekommendation för att vända utvecklingen är därför att pausa villkorsstrategin. Med en pausad och helst omprövad strategi, bör en normalisering av relationerna kunna inledas. För att långsiktigt återupprätta goda arbetsrelationer och en känsla av legitimitet och förtroende rekommenderas parterna att bygga sitt samarbete på en respekt för behovet av samtliga parters medverkan och kompetens. Den nationella strategin 2014–2017 var inte perfekt, men den skapade en infrastruktur i samverkan som gav viss stabilitet. Detta avtal löpte emellertid ut 2017 och ersattes av ett ramavtal mellan polisen och Sveriges Riksidrottsförbund. Avsikten var att även skriva ett operationellt avtal med fotbollens aktörer, något som ännu inte gjorts. En andra rekommendation är därför att alla relevanta parter som är verksamma runt fotbollen tar fram och undertecknar en nationell operativ överenskommelse, som bland annat anger gemensamma mål samt former för framtida samverkan.

Som framgick av perioden 2014–2017 behöver inte samarbetet inom svensk fotboll vara ”decidedly frosty”.

 

[1] Statskontoret har i uppdrag att tillhandahålla relevant, specifik och användbar dokumentation till regeringen och departementen som grund för beslut om omprövning och rationalisering. Termen ”decidedly frosty” används i den offentliga engelska sammanfattningen av rapporten: Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader (2015:27).

ENABLE Sverige till hållbarhetskonferens i Barcelona

ENABLE Sverige har av fotbollsnätverket European Football for Development Network (EFDN) blivit inbjudna för att presentera vårt arbete på en internationell konferens om hållbarhet inom fotbollen. Konferensen äger rum på Camp Nou i Barcelona i november.

ENABLE Sverige representeras av Filip Lundberg Verendel, som kommer beskriva vår arbetsmodell för en positiv och hållbar utveckling av svensk fotboll, samt hur vi under 2019 sökt bidra till detta genom en nyanserad och kunskapsbaserad närvaro i den offentliga debatten. EFDN är ett stort nätverk av fotbollsaktörer såsom fotbollsklubbar, ligor och förbund. Dess konferenser syftar till att sammanföra fotbollsaktörer från hela Europa. Man visar upp goda exempel, utbyter erfarenheter och presenterar olika lösningar på gränsöverskridande utmaningar bland mycket annat.

Från ENABLE Sveriges sida är vi glada och stolta över inbjudan, då den är ett uttryck för att det finns ett stort intresse både för vårt arbete och för den svenska fotbollsmodellen i allmänhet ute i Fotbollseuropa.

 

EFDN beskriver själva eventet:

”Den 19- 20 november 2019 kommer vi att organisera vår 13: e EFDN ’CSR in European Football’ -konferens på Camp Nou, hem för FC Barcelona. Årets konferens kommer inte bara att sammanföra pionjärerna och experterna på fotbollsbaserade CSR-program och evenemang, utan kommer också att lyfta fram de bästa samhällsprogrammen i europeisk fotboll samt visa upp de senaste trenderna inom CSR i europeiska fotbollsklubbar, ligor- och fotbollsförbund.

Vid detta evenemang förväntar vi oss att välkomna 200+ företrädare som representerar 85+ klubbar, engagerade ligor och fotbollsförbund från 30+ länder över Europa”.

 

Mer information:

Corporate Engagement Award: Bästa sport- och fritidsprogram

ENABLE Sveriges samverkansmodell vann Corporate Engagement Awards 2019 i London!

Inom ENABLE Sverige är vi oerhört glada och stolta över det internationella erkännande vi fick, då vi den 12 juni 2019 tilldelades förstapris – guld – på Corporate Engagement Awards i London. Priset, Bästa sport- och fritidsprogram, ingick i kategorin Partnerships. Motiveringen tog avstamp i den ofta infekterade och känslostyrda offentliga debatten runt fotbollen och belönade den systematiska samverkansmodell vi utvecklat för att säkra ett positivt och hållbart arbete i denna miljö. I motiveringen fanns bland annat följande rader:

”Judges agreed the project identified a clear problem and worked collaboratively to deliver the solution. It had a ’fascinating methodology and [was] very well thought out, with a strategic focus,’ said one judge. Another added, ’A valuable piece of work addressing a significant issue within the footballing community in Sweden, developing best practices that can be applied in other countries to address similar issues.’”

Bland konkurrenterna i samma kategori återfanns jättar som Heineken och deras samarbete med UEFA och Champions League. Att vinna guld i med ett så starkt startfält gör oss naturligtvis särskilt stolta.

Vi vill samtidigt betona att vi även ser den svenska fotbollsmodellen och dess aktörer som mottagare av priset. Trots den senaste tidens problematiska utveckling runt fotbollen, har ENABLE Sverige alltid upplevt ett starkt engagemang från samtliga våra centrala partners. SvFF, SEF, SFSU och polisen har alla spelat viktiga roller och bidragit med kunskap i vår strategiska utveckling. Representanter för organisationerna har deltagit i konstruktiva dialoger i alla våra aktiviteter, antingen det handlat om strategiska samtal, observationer, workshops, möten, seminarier eller konferenser. Vi hoppas och tror att det vi gör tillsammans ska kunna bidra till att återställa goda arbetsrelationer runt svensk fotboll och i framtiden förebygga nya konflikter.

Ytterligare två mycket centrala partners ska ses som mottagare av priset. Den ena är Gålöstiftelsen och dess generalsekreterare Ingemar Persson, vars förtroende, uppmuntran och ekonomiska stöd har varit en förutsättning för vårt arbete, inte minst genom att tidigt garantera en flerårig finansiering. Den andra är Lundquist Srl, som under lång tid bistått oss i hållbarhets och kommunikationsfrågor. De var bland annat ett oerhört stöd vid framtagandet av rapporten ”Perspektiv på svensk fotboll”, som var en stor anledning till att vi tilldelades CEA-utmärkelsen.

Slutligen vill vi tacka professor Clifford Stott och Keele University, Storbritannien. Clifford Stott startade, tillsammans med Filip Lundberg Verendel, vad som då var ENABLE-projektet och spelade en central roll i verksamheten från 2014 fram till vår omorganisation till ENABLE Sverige i januari 2018. Keele University har fortfarande en roll i organisationen via Neil Williams, som ingår i vår styrgrupp och vars doktorandtjänst finansieras av ENABLE Sverige och universitetet gemensamt.

Dags för omstart av samverkan mellan Polisen och svensk fotboll

(Denna artikel skrevs ursprungligen för Expressen Debatt och publicerades 1 juni 2019).

Under våren har en het debatt rasat om hur man bör arbeta med säkerhet och trygghet runt svensk elitfotboll. Sprickan mellan å ena sidan Polisen och å den andra Svensk Elitfotboll, klubbar och supportrar har varit monumental. Vi har nu nått en punkt då samtalen om arbetet bör startas om, både av säkerhetsskäl och för att värna ett bredare förtroende för Polisen som myndighet.

Säkerhetsarbetet runt svensk fotboll har de senaste åren varit bra. Sverige har varit ett föregångsland internationellt, såväl i termer av Polisens taktiska koncept som fotbollens samverkan med supportermiljön och utveckling av evenemangsarbetet. Internationella aktörer har studerat och imponerats av hur Polisen, fotbollen och supportrarna samverkat.

Det har inte varit friktionsfritt, men det har fungerat. Resultatet har varit ett successivt förbättrat ordningsläge.

 

Konflikten 2019

I början på 2018 förändrades förutsättningarna. En nationell ramöverenskommelse om säkerhetsarbetet slöts mellan Polisen och Riksidrottsförbundet (RF). Svensk Elitfotbolls (SEF) och klubbarnas röst i samtalen om säkerhetsarbetet försvagades påtagligt. Delvis som en följd har en ny strategi implementerats med full kraft under våren 2019, i Polisens arbete med svensk fotboll. I de så kallade ”Tillstånd för match”, har Polisen infört vad klubbarna uppfattat som kraftigt ingripande villkor om hur de ska arbeta med fotbollsevenemangen.

Kritiken mot Polisens villkorstrategi har varit hård. Den har fördjupats av att den arbetats fram i samverkan med RF, men inte fotbollens aktörer. Resultatet har blivit en djup förtroendekris mellan Polisen och fotbollen. Samtidigt har åtgärderna rört upp heta känslor även bland svenska supportrar.

 

Ökad risk

Från ENABLE Sveriges sida oroas vi djupt av läget. Framgången i svenskt säkerhetsarbete runt fotbollen, har vilat på en balans mellan dialogbaserad och tvingande metodik. Man har arbetat med att bygga förtroende mellan parterna.

Med den nya villkorsstrategin har denna linje brutits. Den havererade samverkan och de stämningar som uppstått inom supportermiljön, har sannolikt ökat riskerna snarare än minskat dem. Den kan antas ha påverkat arbetsmiljön för både Polisens och klubbarnas personal negativt. Den undergräver dessutom förtroendet för Polisen som myndighet bland tusentals unga svenskar, som i många fall tidigare inte ifrågasatt Polisen på det viset. Åtgärdas inte orsakerna, så blir det på sikt ett direkt demokratiproblem.

 

En ohållbar situation

Situationen försämrades ytterligare efter avslöjandet att samtalen om strategin förts inom en liten grupp personer på absolut högsta nivå inom Polisen, RF och Brottsförebyggande Rådet. Den är därmed framarbetad på en nivå som är långt från den operativa kompetensen kring det komplexa arbetet med fotbollsevenemang, ett intryck som förstärks av att till och med polis på operativ nivå öppet ifrågasatt strategin. RF-ordföranden Björn Eriksson anklagades därtill för att, genom kopplingar till intresseorganisationen Säkerhetsbranschen, ha haft ekonomiska incitament att förespråka villkorsstrategin.

Om misstron mot strategin var djup innan, så tycks den efter avslöjandet vara närmast irreparabel. Det finns därför inte längre förutsättningar att arbeta vidare vare sig med nuvarande samverkansformer eller strategi.

Situationen är ohållbar. Det krävs en nystart.

 

Vägen framåt

Hur kan vi då gå vidare? Från ENABLE Sveriges sida rekommenderar vi följande:

 • Villkorsstrategin bör omedelbart pausas. Det är inte rimligt att tro att man kan återställa förtroende och samverkan mellan parterna, samtidigt som man tillämpar en arbetsmetodik som skapar så djup splittring.
 • RF bör ta ett steg tillbaka från samtalen om säkerhetsarbetet runt fotbollen. Ansvaret bör ligga så nära den operativa kompetensen som möjligt, såväl inom Polisen som i det här fallet fotbollen.
 • Dialogen om säkerhetsarbetet bör fortsättningsvis föras mellan beslutande instanser inom Polisen och fotbollen, samt inkludera operativ kompetens på båda sidor.

Inget av detta bör vara vare sig kontroversiellt eller komplicerat, då det ligger i linje både med hur man arbetat tidigare och hur det var tänkt att man skulle arbeta framöver. De konkreta samtalen kan ta vid på den punkt där man senast var överens.

Nuvarande situation är i alla händelser mycket allvarlig – men den kan förbättras. Om parterna agerar snabbt och distinkt, så kan de sannolikt snabbt hitta tillbaka till tidigare framgångsrika samverkan.

Då kan Polisens och den svenska fotbollens gemensamma arbete åter bli ett internationellt föredöme. Det skulle gynna oss alla.

 

Anders Almgren
Filip Lundberg
Jonas Havelund

ENABLE Sverige

Möte med kultur- & idrottsministern om läget i svensk fotboll

ENABLE Sverige satt under tisdagen 21/5 i möte med kultur- & idrottsminister Amanda Lind. På agendan stod ett samtal om arbetet för en säker, trygg och stämningsfull svensk fotboll.

Mötet initierades av kulturdepartementet, som ett led i ansvarigas informationsinsamling om arbetet med svensk fotboll samt den pågående debatten om villkorsskrivning. Närvarande vid det drygt en timma långa mötet var bland andra kulturminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg. ENABLE Sverige representerades av Filip Lundberg Verendel och Anders Almgren.

 

Delar av ENABLE Sveriges syn i frågan har tidigare kommunicerats offentligt:

I en rad trådar på Twitter, flera av dem sammanfattade här. https://twitter.com/EnableSverige/status/1124235091419500545

I podden Vårt blåa lag, aktuellt avsnitt hittar ni här. https://podcasts.apple.com/se/podcast/62-fotbollen-och-polisen-enable-sverige/id1252795901?i=1000437934617

ENABLE Sverige nominerade till internationell utmärkelse

Vi är stolta över att kunna dela nyheten att ENABLE Sverige, i hård konkurrens, har blivit nominerade till en prestigefylld utmärkelse i den internationella tävlingen Corporate Engagement Awards. ENABLE Sverige är nominerade i kategorin ”Best sport and leisure programme”, översatt ”Bästa sport och fritidsprogram”.

Corporate Engagement Awards hålls i London den 12 juni och hedrar tre nyckelområden – CSR-program, företagspartnerskap och kommunikationsstrategierna kring dessa. Ett genomgående tema i tävlingen är stakeholder engagement.

Nominerade till kategorin Bästa sport och fritidsprogram är:

 • ENABLE Sverige och Lundquist
 • Heineken, UEFA och Edelman
 • DP World FZE
 • Dulux och Threshold Sports

 

Mer information om utmärkelsen / eventet:

http://www.corporateengagementawards.com

http://www.communicatemagazine.com/news/2019/2019-corporate-engagement-awards-shortlist-announced/

Kontakt:

anders.almgren@enable-sverige.org

ENABLE Sverige i debatten om villkorsskrivning

ENABLE Sverige har den senaste tiden agerat offentligt i konflikten om villkorsskrivning, på ett sätt som vi i liknande situationer ofta undviker. Här sätter vi det i sitt sammanhang.

Enligt ENABLE Sveriges kommunikationspolicy, strävar vi normalt efter att i första hand bidra till samtalet om svensk fotboll i direktkommunikation med våra partners (fotbollen, supportermiljön och Polisen). Detta gäller i synnerhet vid pågående konflikt eller i direkt anslutning till incidenter. De senaste veckorna har vi emellertid agerat offentligt på ett sätt som vi inte brukar göra. Exempel är twittertrådar, uttalanden i Expressen samt deltagande i podden Vårt blåa lag och deras serie om ”Fotbollen och Polisen”, där vi resonerat om den pågående debatten om villkorsskrivning.

Att vi den här gången valt en mera offentlig kommunikation ligger i linje med ett av ENABLE Sveriges huvudsyften: att försöka bidra till en mera nyanserad och kunskapsbaserad debatt.

Vad är det den här frågan handlar om? Hur ser kunskapsläget ut? Vilka effekter kan vi tänka oss att Polisens aktuella strategi kring villkorsskrivning kan få? Vilka olika perspektiv kan man lägga an på frågan?

I den allvarliga situation som uppstått, där positionerna framför allt mellan Polisen och supportermiljön låste sig i ett extremt polariserat läge och man kunde vänta sig en snabb utveckling i negativ riktning, ansåg vi att vi den här gången måste agera mera offentligt.

Att vi tar ställning i sakfrågor, betyder dock inte att vi frångår vår ambition om att vara partsneutrala. Vi försöker se och förstå frågorna från alla parters perspektiv. Men utifrån den kunskapsbas vi arbetar med måste vi också kunna bedöma, tolka och uttala oss om den aktuella situationen.

Det är vad vi gör i nuvarande situation. Detta sagt med förhoppning om att alla parter gör vad de kan för att hitta tillbaks till en fungerande samverkan. Det är i tillsammans, i direkta samtal mellan Polisen och fotbollens aktörer, som den här frågan kan lösas.

ENABLE Sverige – det här är vi

ENABLE Sverige – vad är det egentligen? Vad vill vi fylla för funktion, vilka mål har vi och hur förhåller vi oss till samtiden inom svensk fotboll? Detta är frågor som besvaras i en ny, grundlig rapport som publiceras idag.

Under 2018 har en omfattande omstrukturering av ENABLE genomförts. Vi har lämnat projektformen och markant breddat vår verksamhet. Resultatet har blivit ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll.

Bakgrunden till verksamhetsöversynen var en rad djupsamtal med våra centrala partners – Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen – vintern 2017/2018. Ambitionen var att identifiera de områden där partners skulle kunna ha maximal nytta av vår verksamhet. Det tidigare stora fokuset på vetenskaplig produktion med betoning på Polisens verksamhet behövde kompletteras med ett arbete som ligger närmare samtliga parters vardag. Översynen har påverkat allt från vår associationsrättsliga form, vårt syfte och våra mål, våra kunskapsmässiga utgångspunkter och arbetskoncept till personalgruppens sammansättning.

Arbetet för att styra om verksamheten har fortgått hela året, parallellt med det ordinarie arbetet. Processen är dock inget som enbart pågått under 2018. Tvärt om, ENABLE har varit i en konstant omdaning ända sedan vad som då var ett projekt grundades – arbetet har förändrats i takt med omgivning och utmaningar.

Hela resan, men framför allt vår nya form och hur vi samspelar med samtiden inom svensk fotboll, sammanfattas i vår nya rapport ”Perspektiv på svensk fotboll”.

Ladda ner rapporten här.

ENABLE Sverige-event i Norrköping: summering av en Regional FUS

Den 16-17 september genomfördes ENABLE Sveriges första Regionala Forum för Utveckling och Samverkan (Reg FUS). Eventkonceptet samlar representanter för de centrala parterna runt fotbollen och syftar till att utveckla samverkan, kunskap och arbetsmetoder inom svensk fotboll och polis.

ENABLE Sveriges regionala FUS är ett studiebesöks- och utbildningskoncept, som vi testar under 2018 för att förhoppningsvis göra till en stående del av vår verksamhet under 2019.

FUS-konceptet
Konceptidén Forum för Utveckling och Samverkan genomfördes första gången i december 2017 och var då en nationell utbildnings- och diskussionskonferens, där vi samlade representanter för Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), klubbar i Allsvenskan, Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. Nu har vi utvecklat konceptet i en regional form, men byggt det kring vad som i grunden är ett studiebesöksevent vid en svensk elitfotbollsmatch. Kring detta lägger vi in utbildningsinslag samt utvärdering och reflektion kring de fältobservationer vi gör.

Eventet pågår i två dagar – under matchdag samt förmiddagen efter – och består dels av en konferensgrupp som deltar båda dagar och dels av en seminariegrupp som bara deltar dag 2. Grundidén är att ha med representation från klubbar, deras supportermiljö samt deras lokala polis. Detta är förstås ambitiöst och det är svårt att få med alla, men det är viktigt att alla får erbjudandet.

Deltagarna
Till seminariegruppen, som bara deltar dagen efter match, bjuds representanter för hemmalaget, bortalaget samt respektive lags supportermiljö och lokala polismyndighet in. I detta fall deltog IFK Norrköping, AIK samt polis från Norrköping och Stockholm. IFK representerades av tf klubbchef, säkerhetsansvarig, evenemangsansvarig samt SLO. Tyvärr kunde inte IFK-supportrar delta. Norrköpingspolisen representerades av kommenderingschef, polisinsatschef, arenabefäl, olika stabsfunktioner samt supporterpolis. För AIK deltog bitr säkerhetsansvarig samt SLO. Inga AIK-supportrar kunde stanna över måndagen, men Stockholms evenemangspolis närvarade.

Konferensgruppen, som deltar båda dagar, byggs kring samma bredd av aktörer. Dessa bjuds in från två valda orter med svenska elitfotbollslag. Tanken är att klubb-, supporter- och polisrepresentanter från dessa orter ska delta i hela eventet tillsammans, både för att få en personlig relation och för att få studera och diskutera inslag i matchevenemanget från respektive perspektiv. Förhoppningen är att detta ska leda till utveckling av samverkansrelationer, gemensam kunskap och ömsesidig förståelse.

Vid detta event valde vi att fokusera på Örebro och Göteborg. Vi bjöd därför in Örebro SK med supportrar, samt representation för Polisregion Bergslagen. Från Göteborg bjöd vi in representanter för Örgryte IS, deras supporterklubb Balders Hage samt representanter för Göteborgspolisen. Samtliga erbjöds två platser var. Tyvärr fick vi ett sent återbud från Örebro SK, men Göteborgsdelegationen var komplett med två representanter för varje aktör. Dessutom närvarade Polisen Bergslagen. Utöver dessa erbjuds även SvFF, SEF, SFSU och Polisen nationellt en plats var.

Programmet
Programmet är delat i tre delar: ett utbildnings- och informationsseminarium, en matchdagsstudie samt ett utvärderingsseminarium:

Dag 1; enbart konferensgruppen deltar

 • Utbildnings- och informationsseminarium, två timmar
  Seminariet hålls ca 6 h före matchstart och omfattar följande punkter:
  o   Teorigenomgång, om bla folksamlingar och social identitet, gruppdynamik och risk samt konfliktreducerande principer.
  o   Praktisk information om aktuell lägesbild, förväntad logistik etc inför matchen.
 • Evenemangsstudien, resten av matchdagen
  o   Gruppen blir geografiskt indelad i små observationsgrupper, för att maximera lokal kontakt klubb-polis-supportrar samt omfatta olika perspektiv.
  o   Grupperna får särskilda ansvar utifrån aktuell lägesbild, samt delar av evenemanget som arrangören vill få feedback på.
  o   Grupperna uppmanas att tillämpa teorin genom att analysera vad de ser utifrån de konfliktreducerande principerna.

Dag 2; samtliga deltar

 • Diskussionsseminarium, kl 9-12 dagen efter match
  o   Inledning: observationsgrupperna förbereder redovisning i storgrupp separat, övriga får samma teoretiska genomgång som gjordes dag 1.
  o   Observationerna presenterar sina resultat i storgrupp.
  o   Diskussion i storgrupp enligt agenda som sätts gemensamt.

ENABLE Sverige ansvar för att leverera minnesanteckningar från utvärderingssamtalet inom en vecka. I dessa försöker vi utifrån gruppens diskussioner lista både exempel på ’good practice’ och på utvecklingsområden för såväl klubbar som polis.

Intryck från dagarna
Anteckningarna från våra regionala FUS är interna arbetsdokument – alla potentiella framtida deltagare ska kunna känna sig säkra på att de inte blir ’offentligt uthängda’ om något skulle gå galet. Generellt kan vi dock konstatera att vi fick se ett evenemang som förflöt på ett väldigt positivt vis, väl faciliterat av samtliga inblandade aktörer. Såväl arrangör och gästande förening som Polisen har anledning att vara mycket nöjda med insatsen.

Vi noterar även att uppslutningen under utvärderingsseminariet, inte minst från IFK Norrköping, Norrköpingspolisen och med närvaro av Balders Hage som observatörer, var imponerande. Att samla representanter med så skilda funktioner och bakgrund, för omedelbar utvärdering av en gemensam insats, är sannolikt unikt i Europa. Vi noterar även att både ENABLE Sverige-gruppen och de deltagare som uttalat sig, upplevde konceptet som lärorikt och givande.

Vi hoppas att det ska finnas ett fortsatt intresse för konceptet från svensk fotboll och Polis och att det ska kunna bli en stående del av ENABLE Sveriges arbete under 2019.

Svensk polis har ett bra koncept för arbete med svensk fotboll – men skulle gynnas av en starkare nationell samordning

ENABLE-projektet (numera ENABLE Sverige, efter omorganisation i början på 2018) introducerades 2014. I centrum för verksamheten under de första åren, fram till och med 2017, stod observationer av matchevenemang. Vid dessa samlades en tvärgrupp av intressenter från fotbollen – klubbfunktionärer, supportrar, poliser och akademiker från både Sverige och utlandet – för att identifiera och dokumentera ’good practice’ i evenemangen kring svenska fotbollsmatcher. Tre skribenter kopplade till ENABLE har nu publicerat en analys av observationerna, med särskilt fokus på Polisens roll.

Artikeln är baserad på 16 observationer i Sverige samt en match utomlands där ett svenskt lag deltog. Vid samtliga matcher utom matchen utomlands, deltog en bred uppsättning intressenter i insamlingen av den information som de tre författarna bearbetat och analyserat.

Den data som artikeln bygger på understryker att svensk polis har utvecklat ett starkt och sammanhängande operativt koncept, som visat sig kunna förebygga eller de-eskalera negativa situationer runt fotbollsmatcher. Mera specifikt pekar artikeln på att det testprojekt som genomförs i Polisregion Stockholm med en kombination av specialiserad supporterpolis och evenemangspolis – i båda fall små enheter, där den förra är inriktad på spaning och och den senare på förtroendebaserat relationsbyggande gentemot supportermiljön – tycks vara en modell som kan bidra till en förbättrad dialog mellan polis och supportermiljö, utan att minska polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning eller lagföra individer när det är nödvändigt. Den förstärkta kommunikationen har bidragit till mindre känsla av motsättning och högre grad av gemensamma förväntningar på hur matchdagen ska förlöpa, vilket haft en god effekt på ordningssituationen. I artikeln föreslås därför att ett permanentande av modellen i Stockholm samt en nationell implementering av denna modell bör genomföras, inte minst då harmonisering över hela landet skulle innebära en större tydlighet i Polisens förhållningssätt.

Artikeln framhåller även att utvecklingen av ”eventpolis”, större enheter inom den Särskilda Polistaktiken där personalen särskilt utbildas i att hantera folksamlingar genom konfliktreduktion, underlättande och kommunikation, har varit ett positivt steg mot att förbättra en dialogbaserad strategi. Konceptet syftar till att man genom att aktivt söka en positiv kontakt med supportrar, ska kunna skapa en avspänd atmosfär och därigenom förebygga eller undvika negativa situationer. Eventpolis har varit ett centralt inslag i denna taktik. Observationerna tyder på att både supportrar och klubbarnas SLO:er (Supporter Liaison Officers, en supportersamordningsfunktion) välkomnar initiativet. Konceptet har därmed en stor potential, särskilt om det stöds av en nationell harmonisering och följs av utbildningsprogram för att säkerställa konsekvens över hela landet.

Artikeln förespråkar därför en starkare nationell samordning av detta koncept inom polisen.

 

Om artikeln

Artikeln ”Policing football crowds in Sweden” är författad av Clifford Stott, Jonas Havelund och Neil Williams. Den publiceras i den internationella tidskriften Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.