Kategoriarkiv: News

ENABLE Sverige – det här är vi

ENABLE Sverige – vad är det egentligen? Vad vill vi fylla för funktion, vilka mål har vi och hur förhåller vi oss till samtiden inom svensk fotboll? Detta är frågor som besvaras i en ny, grundlig rapport som publiceras idag.

Under 2018 har en omfattande omstrukturering av ENABLE genomförts. Vi har lämnat projektformen och markant breddat vår verksamhet. Resultatet har blivit ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll.

Bakgrunden till verksamhetsöversynen var en rad djupsamtal med våra centrala partners – Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen – vintern 2017/2018. Ambitionen var att identifiera de områden där partners skulle kunna ha maximal nytta av vår verksamhet. Det tidigare stora fokuset på vetenskaplig produktion med betoning på Polisens verksamhet behövde kompletteras med ett arbete som ligger närmare samtliga parters vardag. Översynen har påverkat allt från vår associationsrättsliga form, vårt syfte och våra mål, våra kunskapsmässiga utgångspunkter och arbetskoncept till personalgruppens sammansättning.

Arbetet för att styra om verksamheten har fortgått hela året, parallellt med det ordinarie arbetet. Processen är dock inget som enbart pågått under 2018. Tvärt om, ENABLE har varit i en konstant omdaning ända sedan vad som då var ett projekt grundades – arbetet har förändrats i takt med omgivning och utmaningar.

Hela resan, men framför allt vår nya form och hur vi samspelar med samtiden inom svensk fotboll, sammanfattas i vår nya rapport ”Perspektiv på svensk fotboll”.

Ladda ner rapporten här.

ENABLE Sverige-event i Norrköping: summering av en Regional FUS

Den 16-17 september genomfördes ENABLE Sveriges första Regionala Forum för Utveckling och Samverkan (Reg FUS). Eventkonceptet samlar representanter för de centrala parterna runt fotbollen och syftar till att utveckla samverkan, kunskap och arbetsmetoder inom svensk fotboll och polis.

ENABLE Sveriges regionala FUS är ett studiebesöks- och utbildningskoncept, som vi testar under 2018 för att förhoppningsvis göra till en stående del av vår verksamhet under 2019.

FUS-konceptet
Konceptidén Forum för Utveckling och Samverkan genomfördes första gången i december 2017 och var då en nationell utbildnings- och diskussionskonferens, där vi samlade representanter för Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), klubbar i Allsvenskan, Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. Nu har vi utvecklat konceptet i en regional form, men byggt det kring vad som i grunden är ett studiebesöksevent vid en svensk elitfotbollsmatch. Kring detta lägger vi in utbildningsinslag samt utvärdering och reflektion kring de fältobservationer vi gör.

Eventet pågår i två dagar – under matchdag samt förmiddagen efter – och består dels av en konferensgrupp som deltar båda dagar och dels av en seminariegrupp som bara deltar dag 2. Grundidén är att ha med representation från klubbar, deras supportermiljö samt deras lokala polis. Detta är förstås ambitiöst och det är svårt att få med alla, men det är viktigt att alla får erbjudandet.

Deltagarna
Till seminariegruppen, som bara deltar dagen efter match, bjuds representanter för hemmalaget, bortalaget samt respektive lags supportermiljö och lokala polismyndighet in. I detta fall deltog IFK Norrköping, AIK samt polis från Norrköping och Stockholm. IFK representerades av tf klubbchef, säkerhetsansvarig, evenemangsansvarig samt SLO. Tyvärr kunde inte IFK-supportrar delta. Norrköpingspolisen representerades av kommenderingschef, polisinsatschef, arenabefäl, olika stabsfunktioner samt supporterpolis. För AIK deltog bitr säkerhetsansvarig samt SLO. Inga AIK-supportrar kunde stanna över måndagen, men Stockholms evenemangspolis närvarade.

Konferensgruppen, som deltar båda dagar, byggs kring samma bredd av aktörer. Dessa bjuds in från två valda orter med svenska elitfotbollslag. Tanken är att klubb-, supporter- och polisrepresentanter från dessa orter ska delta i hela eventet tillsammans, både för att få en personlig relation och för att få studera och diskutera inslag i matchevenemanget från respektive perspektiv. Förhoppningen är att detta ska leda till utveckling av samverkansrelationer, gemensam kunskap och ömsesidig förståelse.

Vid detta event valde vi att fokusera på Örebro och Göteborg. Vi bjöd därför in Örebro SK med supportrar, samt representation för Polisregion Bergslagen. Från Göteborg bjöd vi in representanter för Örgryte IS, deras supporterklubb Balders Hage samt representanter för Göteborgspolisen. Samtliga erbjöds två platser var. Tyvärr fick vi ett sent återbud från Örebro SK, men Göteborgsdelegationen var komplett med två representanter för varje aktör. Dessutom närvarade Polisen Bergslagen. Utöver dessa erbjuds även SvFF, SEF, SFSU och Polisen nationellt en plats var.

Programmet
Programmet är delat i tre delar: ett utbildnings- och informationsseminarium, en matchdagsstudie samt ett utvärderingsseminarium:

Dag 1; enbart konferensgruppen deltar

 • Utbildnings- och informationsseminarium, två timmar
  Seminariet hålls ca 6 h före matchstart och omfattar följande punkter:
  o   Teorigenomgång, om bla folksamlingar och social identitet, gruppdynamik och risk samt konfliktreducerande principer.
  o   Praktisk information om aktuell lägesbild, förväntad logistik etc inför matchen.
 • Evenemangsstudien, resten av matchdagen
  o   Gruppen blir geografiskt indelad i små observationsgrupper, för att maximera lokal kontakt klubb-polis-supportrar samt omfatta olika perspektiv.
  o   Grupperna får särskilda ansvar utifrån aktuell lägesbild, samt delar av evenemanget som arrangören vill få feedback på.
  o   Grupperna uppmanas att tillämpa teorin genom att analysera vad de ser utifrån de konfliktreducerande principerna.

Dag 2; samtliga deltar

 • Diskussionsseminarium, kl 9-12 dagen efter match
  o   Inledning: observationsgrupperna förbereder redovisning i storgrupp separat, övriga får samma teoretiska genomgång som gjordes dag 1.
  o   Observationerna presenterar sina resultat i storgrupp.
  o   Diskussion i storgrupp enligt agenda som sätts gemensamt.

ENABLE Sverige ansvar för att leverera minnesanteckningar från utvärderingssamtalet inom en vecka. I dessa försöker vi utifrån gruppens diskussioner lista både exempel på ’good practice’ och på utvecklingsområden för såväl klubbar som polis.

Intryck från dagarna
Anteckningarna från våra regionala FUS är interna arbetsdokument – alla potentiella framtida deltagare ska kunna känna sig säkra på att de inte blir ’offentligt uthängda’ om något skulle gå galet. Generellt kan vi dock konstatera att vi fick se ett evenemang som förflöt på ett väldigt positivt vis, väl faciliterat av samtliga inblandade aktörer. Såväl arrangör och gästande förening som Polisen har anledning att vara mycket nöjda med insatsen.

Vi noterar även att uppslutningen under utvärderingsseminariet, inte minst från IFK Norrköping, Norrköpingspolisen och med närvaro av Balders Hage som observatörer, var imponerande. Att samla representanter med så skilda funktioner och bakgrund, för omedelbar utvärdering av en gemensam insats, är sannolikt unikt i Europa. Vi noterar även att både ENABLE Sverige-gruppen och de deltagare som uttalat sig, upplevde konceptet som lärorikt och givande.

Vi hoppas att det ska finnas ett fortsatt intresse för konceptet från svensk fotboll och Polis och att det ska kunna bli en stående del av ENABLE Sveriges arbete under 2019.

Svensk polis har ett bra koncept för arbete med svensk fotboll – men skulle gynnas av en starkare nationell samordning

ENABLE-projektet (numera ENABLE Sverige, efter omorganisation i början på 2018) introducerades 2014. I centrum för verksamheten under de första åren, fram till och med 2017, stod observationer av matchevenemang. Vid dessa samlades en tvärgrupp av intressenter från fotbollen – klubbfunktionärer, supportrar, poliser och akademiker från både Sverige och utlandet – för att identifiera och dokumentera ’good practice’ i evenemangen kring svenska fotbollsmatcher. Tre skribenter kopplade till ENABLE har nu publicerat en analys av observationerna, med särskilt fokus på Polisens roll.

Artikeln är baserad på 16 observationer i Sverige samt en match utomlands där ett svenskt lag deltog. Vid samtliga matcher utom matchen utomlands, deltog en bred uppsättning intressenter i insamlingen av den information som de tre författarna bearbetat och analyserat.

Den data som artikeln bygger på understryker att svensk polis har utvecklat ett starkt och sammanhängande operativt koncept, som visat sig kunna förebygga eller de-eskalera negativa situationer runt fotbollsmatcher. Mera specifikt pekar artikeln på att det testprojekt som genomförs i Polisregion Stockholm med en kombination av specialiserad supporterpolis och evenemangspolis – i båda fall små enheter, där den förra är inriktad på spaning och och den senare på förtroendebaserat relationsbyggande gentemot supportermiljön – tycks vara en modell som kan bidra till en förbättrad dialog mellan polis och supportermiljö, utan att minska polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning eller lagföra individer när det är nödvändigt. Den förstärkta kommunikationen har bidragit till mindre känsla av motsättning och högre grad av gemensamma förväntningar på hur matchdagen ska förlöpa, vilket haft en god effekt på ordningssituationen. I artikeln föreslås därför att ett permanentande av modellen i Stockholm samt en nationell implementering av denna modell bör genomföras, inte minst då harmonisering över hela landet skulle innebära en större tydlighet i Polisens förhållningssätt.

Artikeln framhåller även att utvecklingen av ”eventpolis”, större enheter inom den Särskilda Polistaktiken där personalen särskilt utbildas i att hantera folksamlingar genom konfliktreduktion, underlättande och kommunikation, har varit ett positivt steg mot att förbättra en dialogbaserad strategi. Konceptet syftar till att man genom att aktivt söka en positiv kontakt med supportrar, ska kunna skapa en avspänd atmosfär och därigenom förebygga eller undvika negativa situationer. Eventpolis har varit ett centralt inslag i denna taktik. Observationerna tyder på att både supportrar och klubbarnas SLO:er (Supporter Liaison Officers, en supportersamordningsfunktion) välkomnar initiativet. Konceptet har därmed en stor potential, särskilt om det stöds av en nationell harmonisering och följs av utbildningsprogram för att säkerställa konsekvens över hela landet.

Artikeln förespråkar därför en starkare nationell samordning av detta koncept inom polisen.

 

Om artikeln

Artikeln ”Policing football crowds in Sweden” är författad av Clifford Stott, Jonas Havelund och Neil Williams. Den publiceras i den internationella tidskriften Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

’Rivalitet och samverkan’ ges ut på engelska

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det finns en hel del intresse ute i Europa, för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen och vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det ute i Europa finns en hel del intresse för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen. Vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Både den engelska och den svenska versionen av ’Rivalitet och samverkan’ finns för gratis nedladdning som pdf. Ni hittar dem på länkarna nedan.

Rivalitet och Samverkan

Conflict and Cooperation

ENABLE Sverige på SFSU-möten

ENABLE Sverige deltog nyligen på två medlemsmöten som Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) satte upp i Göteborg och Stockholm. Här följer några reflektioner kring mötena.

I slutet på maj och början på juni satte SFSU upp två medlemsmöten i Göteborg och Stockholm. Orsaken var att de fått signaler från sina medlemmar om att relationen med Polisen upplevs som allt mera problematisk. SFSU valde i det läget att lyfta frågan för diskussion med medlemmarna, för att därefter kunna förmedla en välgrundad och systematisk lägesbild till myndigheten och föra samtal om situationen.

ENABLE Sveriges roll på mötena – ’motpartsförståelse’
SFSU bad oss delta för att informera bland annat om Polisens taktik i arbete med folksamlingar – Särskild Polistaktik (SPT). Vi skulle även ge perspektiv i diskussioner samt svara på frågor på en del andra aktuella ämnen. Exempel på det senare är hur villkorsskrivning för klubbarnas matcharrangemang går till, som i vissa fall resulterat i omstridda neddragningar av klackläktarkapacitet. Tanken var att ökad kunskap om ’motparten’ och en balanserad diskussion om problemen, leder till färre missförstånd i framtiden och ett stabilt underlag då SFSU senare tar diskussionen med Polisen.

Detta – kunskapsspridning, motpartsförståelse och samverkan – överensstämmer helt med ENABLE Sveriges mål. Vi är dessutom väl bekanta med både polistaktiken och rollen att förmedla förståelse för ’motparter’, eftersom vi ofta anlitas just för det i Polisens utbildningar av personal som ska arbeta med fotbollsmiljön. I de fallen kopplar vi samman teorin bakom vårt arbete och Polisens SPT (se mer här), med en balanserad förståelse för supportermiljön och de uttryck denna tar sig. Ambitionen är att Polisens personal ska kunna se och förstå de positiva delarna, men även sätta gränsöverskridande beteenden i ett sammanhang för att lättare kunna agera proportionerligt och professionellt även i stressade situationer.

De två SFSU-mötena blev första gången vi fick tillfälle att göra samma sak åt andra hållet. Det här är viktigt, eftersom ökad kunskap och ömsesidig förståelse både kan förebygga onödiga konflikter och lägga grunden för konstruktiva diskussioner kring de intressemotsättningar som ändå uppstår.

ENABLE Sverige neutrala
ENABLE Sverige strävar alltid efter att vara (och uppfattas som) en neutral part i arbetet kring svensk fotboll. Att vi deltar i supportermöten om irritation mot Polisen – och dessutom talar om myndighetens taktik och metoder – kan med det sagt förstås vara känsligt. Vi var därför särskilt noggranna med att vara öppna och korrekta i förberedelserna för de här mötena.

Med SFSU:s välsignelse förde vi en förberedande dialog med vår kontaktperson inom Polisen. Vi gick igenom mötenas syfte samt innehållet i vår dragning om SPT, både för att säkra riktigheten och för att våra Partners inom Polisen skulle vara medvetna om vad som händer och varför. Vi informerade därtill kontaktpersoner i de stora polisregionerna om det hela.

Avslutnings ska det sägas att SFSU:s sätt att hantera den här frågan ger ett systematiskt och konstruktivt intryck; vi är glada att vi anlitades för att bidra i arbetet. Vad beträffar själva resultatet av mötena, så hänvisar vi till www.sfsu.nu för mera information.

ENABLE Sverige på plats i Malmö

Från mitten på april till slutet på maj är ENABLE Sveriges Neil Williams baserad i Malmö. Han kommer arbeta dels med en aktuell studie av polisidentiteter och organisationsförändring och dels med förra årets undersökning av hur supportrar uppfattar matchevenemang.

Våren 2017 genomförde ENABLE fyra matchobservationer, där evenemangen studerades utifrån hur såväl polis som matcharrangör hanterade bemötandet av arenabesökare och allmänhet. I samband med dessa ledde Neil enkätundersökningar av hur arenabesökarna uppfattade bemötandet i olika situationer kring evenemanget. Ambitionen var att öka förståelsen för hur utformningen av ett evenemang kan förväntas påverka reaktioner i folksamlingar och i förlängningen ordningsläget kring det aktuella evenemanget. Svarsfrekvensen på enkäterna var glädjande nog mycket hög och den insamlade datan mycket värdefull.

Neil har bland annat gjort en analys av resultatet från 2017 års säsongspremiär i Göteborg på Ullevi, då IFK Göteborg mötte Malmö FF. För att återkoppla till er som deltog i enkäterna, tittar vi på möjligheten att sätta upp workshops i Malmö – och senare i år i Göteborg – där analysen och dess resultat presenteras. Vi återkommer med mer information när planerna fått en fastare form.

I övrigt kommer Neil ägna våren åt en undersökning som fokuserar på att studera polisidentiteter och hur dessa påverkar och påverkas av organisationsförändring.

Vill ni ha kontakt med Neil, så når ni honom på: n.s.williams@keele.ac.uk

ENABLE Sverige redo för framtiden

Det nya året innebär både nya utmaningar och nya möjligheter. För ENABLEs del har det inletts med en grundlig verksamhetsöversyn och omorganisation. Följderna ser vi i allt från organisationsstruktur och arbetsprocesser, till målsättningar och arbetsområden. I fortsättningen kommer vår svenska verksamhet gå under namnet ENABLE Sverige.

Vår verksamhetsöversyn omfattade en analys av nuvarande styrkor och svagheter samt de utmaningar vi står inför 2018 och framåt. En stor del av underlaget kom från djupsamtal med våra främsta partners, Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), den Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) samt Polisen. En månad in på 2018 är vi glada att kunna presentera resultatet – och vår nya skepnad: ENABLE Sverige.

Ny organisation och arbetsgrupp
Bildandet av ENABLE Sverige innebär att vi kommer nu lämna projektformatet och i stället ta formen av en stiftelse, en process vi hoppas färdigställa under våren. Genom att bli en egen juridisk person, vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande kring svensk fotboll och även bygga nya möjligheter för finansiell säkerhet.

Förändringar görs även i vår organisation. En styrelse kommer bildas för stiftelsen, med ansvar att hantera strategiska och finansiella frågor. Den operationella verksamheten hanteras inom ramen för en styrgrupp, bestående av Anders Almgren, Filip Lundberg, Jonas Havelund och Neil Williams. I syfte att närmare involvera fotbollens viktigaste aktörer – och våra partners – bildas en referensgrupp, i vilken SEF, SvFF, SFSU och Polisen ges platser. Referensgruppen kommer att ha en rådgivande roll i frågor av strategisk eller större operationell karaktär.

ENABLEs internationella dimension – exempelvis samverkan med det organisatoriskt och finansiellt fristående ENABLE UK och eventuella framtida nya nationella ENABLE-organisationer – sker fortsättningsvis inom ramen för nätverket ENABLE International. Detta är en löst sammansatt kommunikationsplattform, bland annat med syftet att underlätta samverkan mellan nationella ENABLE-organisationer. Inom ramen för detta är dock ENABLE Sverige helt fristående och inriktade på den svenska verksamheten.

Fokus 2018
Vårt fokus skruvas också mot att fokusera på att i samverkan med våra partners arbeta närmare fotbollens praktik och vardagsverksamhet. Den tidigare nödvändiga tonvikten vid datainsamling och analys, övergår därmed nu i en fas där vi fokuserar på samverkan och spridning av kunskap. Den nya inriktningen kan sammanfattas i följande fokusområden.

 • Svenskt fokus – vi kommer i högre grad att involvera våra partners i planering och utvärdering av verksamheten och vi kommer att använda svenska som arbetsspråk under våra arrangemang.
 • Större fokus på fotbollsarrangemang – från att ha haft ett visst fokus på polisens verksamhet, kommer vi nu rikta mera intresse mot fotbollen och klubbarnas arrangörskap; hur arbetar klubbarna, vilka utmaningar ser de, vilka metoder fungerar, hur uppfattas arbetet av arenabesökarna, hur kan arbetet utvecklas?
 • Större fokus på samverkan – vi har nu skrivit in i målsättningen för ENABLE Sverige, att vi aktivt ska bidra till en konstruktiv samverkan mellan fotbollens parter, något vi bland annat kommer försöka uppnå genom att bygga ENABLE-event som stödjer detta.
 • Gemensam kunskapsplattform – vi kommer fortsätta att verka för att sprida gemensam förståelse / kunskap om arbete med folksamlingar och konfliktreducerande principer bland fotbollens parter.

Under våren kommer ENABLE Sverige presentera en kortare hållbarhetsredovisning som sammanställer det arbete som gjorts sedan bildandet, den analys som ligger till grund för ovan nämnda förändringar samt en framtidsspaning för hur ENABLE ser på sin position och långsiktiga existens.

Forum för Utveckling och Samverkan

Den 5-6 december i år arrangerade Enable ”Forum för Utveckling och Samverkan” om säkerhet och trygghet i svensk fotboll. Syftet var att bidra till kunskapsspridning och en konstruktiv dialog mellan de inblandadeparterna. Närmare hundra representanter från Polisen, fotbollen samt den svenska supportermiljön deltog.

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) planerades i samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF), Polisen, Svenska Supporterunionen (SFSU) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Ambitionen var att, med en ’neutral’ aktör i form av Enable som värd, bidra till att samtliga parter runt svensk fotboll ges samma teoretiska förståelse av hur arbete med folksamlingar fungerar. Därtill ville vi bidra till en ökad ömsesidig förståelse för respektive parters förutsättningar för arbetet med fotbollen, för att därigenom lägga en grund för en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Programmet

Eventet pågick under två dagar. Första dagen låg fokus på internationella fallbeskrivningar, där föreläsare från Storbritannien och Danmark talade om exempelvis hur man arbetat med destruktiva supporternormer i Wales och hur man i Danmark agerat aktörsöverskridande tillsammans med det danska järnvägsbolaget DSB, för att hitta en nationell lösning för supportertåg. Polisbefäl från England och Nordirland föreläste om både lyckade och misslyckade polisinsatser under fotbolls-EM i Frankrike, bland annat den uppmärksammade ordningsstörningen i Marseille. Genomgående tema var hur ett traditionellt kontrollerande och repressivt polisarbete kan effektiviseras genom att man hittar verktyg för partsöverskridande dialog och samverkan med supportermiljön. Dagen avslutades med en gruppdiskussion, där vi försökte lyfta ut generella lärdomar och knyta dessa till den svenska fotbollskontexten, samt en middag för att ge de närvarande möjlighet att diskutera intryck och knyta kontakter.

Den andra dagen tog vid där den första slutade: i den svenska fotbollsmyllan. Målet var här att ge några av de svenska aktörerna en röst. Polisen inledde med en dragning om sin Särskilda Polistaktik (SPT) – som tillämpas vid evenemang där större folksamlingar förväntas och som bland annat bygger på de fyra så kallade ”Konfliktreducerande principerna” kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering – samt om hur event- och evenemangspolisenheter används för att förbättra interaktionen mellan polis och brukare. Därefter talade representanter för fotbollen, där SEF:s generalsekreterare Mats Enquist inledde med en dragning om Svensk Elitfotbolls prioritering av samverkan, följt av en dragning från IFK Göteborg och Malmö FF om det enorma arbete som lades ned i anslutning till säsongspremiären 2017, då lagen möttes i en match som flyttats till den stora Ulleviarenan i Göteborg. Enable följde upp den senare dragningen med en redovisning av observations- och surveyresultat från nämnda match. Dessa bekräftade mycket av det arbete som lades ned inför evenemanget som good practice; evenemanget var stort och på en arena där man inte var van att arbeta, men samverkan mellan klubbarna, Polisen och andra myndigheter samt supportermiljöerna, gjorde att dagen förflöt i stort sett helt lugnt.

Deltagarna

De nära hundra deltagarna representerade från fotbollens sida ledarfunktioner inom SEF och SvFF samt säkerhetsansvariga och SLO:er från klubbarna, från supportermiljön representanter från supporterunionen SFSU:s styrelse samt från Polisen befäl på kommenderings- och insatschefsnivå. Därtill kom gäster från universitetsmiljön samt andra Enableintressenter, exempelvis från italienska Serie B:s ledning.

Intryck

Som arrangör är vi mycket glada över det faktum att vi kunde samla representanter från alla centrala parter runt fotbollen – klubbar, supportrar och Polis. Sannolikt är det första gången en utbildnings och dialoginsats av den här storleken riktats mot alla dessa parter samtidigt. Vi är dessutom imponerade av den konstruktivitet och lösningsinriktning som deltagarna visade upp.

Utvärderingarna från eventet stärker oss i uppfattningen om att eventet var uppskattat och att det finns skäl att försöka samla aktörerna även framöver. Vi konstaterar även med tillfredsställelse, att även om vi den här gången riktade eventet framför allt mot de aktörer som arbetar med fotbollssäkerheten professionellt, så efterfrågade flera av deltagarna ett större utrymme för röster från supportermiljön. Detta ligger helt i linje med eventets inriktning och är något som förtjänar större fokus vid eventuella framtida evenemang.

 

Du kan läsa SEF:s beskrivning av evenemanget här.

 

I filmerna kan ni höra några röster från såväl svenska som utländska gäster.

 

 

Antologi om samverkan runt svensk fotboll

ENABLE publicerar sommaren 2017 antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder”. Antologin omfattar 90 sidor och är producerad i samarbete med sju externa skribenter, företrädesvis med anknytning till supportermiljön, men även Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Lars-Christer Olsson figurerar som medförfattare. Andra författare är tidigare eller nuvarande ledamöter i Svenska Fotbollsupporterunionens (SFSU) styrelse, aktiva Supporter Liaison Officers (SLO:er) samt aktiva supportrar.

Antologins tema är aktörsöverskridande samverkan och interaktion inom fotbollen, samt det faktum att det i många fall finns en grundläggande misstro mellan å ena sidan supportermiljön och å den andra ”etablissemanget”, det vill säga fotbollens olika organisationer samt ordningsmakten. Bokens syfte är att belysa de utmaningar som samverkan och dialog inom svensk fotboll reser, men även ge exempel på hur man kan arbeta för att överbrygga utmaningarna.

Ladda ner antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder” gratis

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på svenska

En svensk version av vår rapport om polisarbete runt svensk fotboll (publicerad på www.enable-research.org i augusti 2016) finns nu tillgänglig.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll”

 

publikhantering_front