Kategoriarkiv: Resources

ENABLE Sverige – det här är vi

ENABLE Sverige – vad är det egentligen? Vad vill vi fylla för funktion, vilka mål har vi och hur förhåller vi oss till samtiden inom svensk fotboll? Detta är frågor som besvaras i en ny, grundlig rapport som publiceras idag.

Under 2018 har en omfattande omstrukturering av ENABLE genomförts. Vi har lämnat projektformen och markant breddat vår verksamhet. Resultatet har blivit ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll.

Bakgrunden till verksamhetsöversynen var en rad djupsamtal med våra centrala partners – Svenska Fotbollsförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollsupporterunionen samt Polisen – vintern 2017/2018. Ambitionen var att identifiera de områden där partners skulle kunna ha maximal nytta av vår verksamhet. Det tidigare stora fokuset på vetenskaplig produktion med betoning på Polisens verksamhet behövde kompletteras med ett arbete som ligger närmare samtliga parters vardag. Översynen har påverkat allt från vår associationsrättsliga form, vårt syfte och våra mål, våra kunskapsmässiga utgångspunkter och arbetskoncept till personalgruppens sammansättning.

Arbetet för att styra om verksamheten har fortgått hela året, parallellt med det ordinarie arbetet. Processen är dock inget som enbart pågått under 2018. Tvärt om, ENABLE har varit i en konstant omdaning ända sedan vad som då var ett projekt grundades – arbetet har förändrats i takt med omgivning och utmaningar.

Hela resan, men framför allt vår nya form och hur vi samspelar med samtiden inom svensk fotboll, sammanfattas i vår nya rapport ”Perspektiv på svensk fotboll”.

Ladda ner rapporten här.

Forum för Utveckling och Samverkan

Den 5-6 december i år arrangerade Enable ”Forum för Utveckling och Samverkan” om säkerhet och trygghet i svensk fotboll. Syftet var att bidra till kunskapsspridning och en konstruktiv dialog mellan de inblandadeparterna. Närmare hundra representanter från Polisen, fotbollen samt den svenska supportermiljön deltog.

Forum för Utveckling och Samverkan (FUS) planerades i samarbete med Svensk Elitfotboll (SEF), Polisen, Svenska Supporterunionen (SFSU) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Ambitionen var att, med en ’neutral’ aktör i form av Enable som värd, bidra till att samtliga parter runt svensk fotboll ges samma teoretiska förståelse av hur arbete med folksamlingar fungerar. Därtill ville vi bidra till en ökad ömsesidig förståelse för respektive parters förutsättningar för arbetet med fotbollen, för att därigenom lägga en grund för en konstruktiv dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta att utvecklas.

Programmet

Eventet pågick under två dagar. Första dagen låg fokus på internationella fallbeskrivningar, där föreläsare från Storbritannien och Danmark talade om exempelvis hur man arbetat med destruktiva supporternormer i Wales och hur man i Danmark agerat aktörsöverskridande tillsammans med det danska järnvägsbolaget DSB, för att hitta en nationell lösning för supportertåg. Polisbefäl från England och Nordirland föreläste om både lyckade och misslyckade polisinsatser under fotbolls-EM i Frankrike, bland annat den uppmärksammade ordningsstörningen i Marseille. Genomgående tema var hur ett traditionellt kontrollerande och repressivt polisarbete kan effektiviseras genom att man hittar verktyg för partsöverskridande dialog och samverkan med supportermiljön. Dagen avslutades med en gruppdiskussion, där vi försökte lyfta ut generella lärdomar och knyta dessa till den svenska fotbollskontexten, samt en middag för att ge de närvarande möjlighet att diskutera intryck och knyta kontakter.

Den andra dagen tog vid där den första slutade: i den svenska fotbollsmyllan. Målet var här att ge några av de svenska aktörerna en röst. Polisen inledde med en dragning om sin Särskilda Polistaktik (SPT) – som tillämpas vid evenemang där större folksamlingar förväntas och som bland annat bygger på de fyra så kallade ”Konfliktreducerande principerna” kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering – samt om hur event- och evenemangspolisenheter används för att förbättra interaktionen mellan polis och brukare. Därefter talade representanter för fotbollen, där SEF:s generalsekreterare Mats Enquist inledde med en dragning om Svensk Elitfotbolls prioritering av samverkan, följt av en dragning från IFK Göteborg och Malmö FF om det enorma arbete som lades ned i anslutning till säsongspremiären 2017, då lagen möttes i en match som flyttats till den stora Ulleviarenan i Göteborg. Enable följde upp den senare dragningen med en redovisning av observations- och surveyresultat från nämnda match. Dessa bekräftade mycket av det arbete som lades ned inför evenemanget som good practice; evenemanget var stort och på en arena där man inte var van att arbeta, men samverkan mellan klubbarna, Polisen och andra myndigheter samt supportermiljöerna, gjorde att dagen förflöt i stort sett helt lugnt.

Deltagarna

De nära hundra deltagarna representerade från fotbollens sida ledarfunktioner inom SEF och SvFF samt säkerhetsansvariga och SLO:er från klubbarna, från supportermiljön representanter från supporterunionen SFSU:s styrelse samt från Polisen befäl på kommenderings- och insatschefsnivå. Därtill kom gäster från universitetsmiljön samt andra Enableintressenter, exempelvis från italienska Serie B:s ledning.

Intryck

Som arrangör är vi mycket glada över det faktum att vi kunde samla representanter från alla centrala parter runt fotbollen – klubbar, supportrar och Polis. Sannolikt är det första gången en utbildnings och dialoginsats av den här storleken riktats mot alla dessa parter samtidigt. Vi är dessutom imponerade av den konstruktivitet och lösningsinriktning som deltagarna visade upp.

Utvärderingarna från eventet stärker oss i uppfattningen om att eventet var uppskattat och att det finns skäl att försöka samla aktörerna även framöver. Vi konstaterar även med tillfredsställelse, att även om vi den här gången riktade eventet framför allt mot de aktörer som arbetar med fotbollssäkerheten professionellt, så efterfrågade flera av deltagarna ett större utrymme för röster från supportermiljön. Detta ligger helt i linje med eventets inriktning och är något som förtjänar större fokus vid eventuella framtida evenemang.

 

Du kan läsa SEF:s beskrivning av evenemanget här.

 

I filmerna kan ni höra några röster från såväl svenska som utländska gäster.

 

 

Antologi om samverkan runt svensk fotboll

ENABLE publicerar sommaren 2017 antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder”. Antologin omfattar 90 sidor och är producerad i samarbete med sju externa skribenter, företrädesvis med anknytning till supportermiljön, men även Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Lars-Christer Olsson figurerar som medförfattare. Andra författare är tidigare eller nuvarande ledamöter i Svenska Fotbollsupporterunionens (SFSU) styrelse, aktiva Supporter Liaison Officers (SLO:er) samt aktiva supportrar.

Antologins tema är aktörsöverskridande samverkan och interaktion inom fotbollen, samt det faktum att det i många fall finns en grundläggande misstro mellan å ena sidan supportermiljön och å den andra ”etablissemanget”, det vill säga fotbollens olika organisationer samt ordningsmakten. Bokens syfte är att belysa de utmaningar som samverkan och dialog inom svensk fotboll reser, men även ge exempel på hur man kan arbeta för att överbrygga utmaningarna.

Ladda ner antologin ”Rivalitet och samverkan – Dialogbaserat arbete i svensk fotboll; utmaningar och arbetsmetoder” gratis

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på svenska

En svensk version av vår rapport om polisarbete runt svensk fotboll (publicerad på www.enable-research.org i augusti 2016) finns nu tillgänglig.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll”

 

publikhantering_front

ENABLE-rapporten om polisarbete från 2016 på engelska

The report provides a detailed, comprehensive, in depth and powerful review of the nature of the safety and security problems being confronted by Swedish top flight football and in so doing provides some critical analysis of existing practices, as well as exploring current strengths and opportunities for further development. One of the central issues that the report identifies are problems in terms of proactive verbal and friendly engagement from police ‘front line’ staff.

The report goes on to provide a series of recommendations for the future development of football policing in Sweden. Central to these is the empowerment and coordination of dialogue based approaches to the policing of football supporters in Sweden.

Rapporten tillhandahåller en detaljerad översikt av säkerhets- och trygghetsutmaningar som svensk elitfotboll ställs inför. I samband med detta framförs såväl en kritisk analys av den arbetsmetodik som tillämpas idag, som tankar kring dess befintliga styrkor och möjliga förbättringspotential.

Rapporten framför en rad rekommendationer för framtida utveckling av polisarbete runt svensk fotboll. Centralt bland dessa är utvecklingen och möjliggörandet av dialogbaserade metoder för att arbeta med fotbollssupportrar.

Ladda ner rapporten ”Publikhantering i svensk fotboll” på engelska

 

 

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

För att bidra till diskussion och spridning av kunskap har ENABLE producerat denna delrapport, som i detalj redogör för två av våra tre första fältobservationer, men som baserar de preliminära analyserna och slutsatserna även på den tredje. Den teoretiska bakgrundsbeskrivningen baseras i hög grad på teoribildningen inom Elaborated Social Identity Model (ESIM). Denna utgör ett teoretiskt ramverk för att förstå riskhantering i folksamlingar och har haft en avsevärd inverkan på hur polisstrategi och -metod utvecklats på en global nivå.

Klicka på nedan länkar för att ladda ner dokumenten som pdf:

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – engelsk sammanfattning

ENABLE delrapport: empiriska observationer och analyser – svensk sammanfattning

 

 

Polisarbete genom samverkan

Dr. Clifford Stott tilldelades hösten 2015 utmärkelsen “Outstanding Impact in Public Policy”, ett pris som uppmärksammar forskare vars arbete har positiv inverkan på offentlig verksamhet. Utmärkelsen delas ut av Economic and Social Research Council (ECSR).

Stott tilldelades priset, samt finansiellt stöd, för sitt arbete med utvecklingen av dialogpolisenheter i Storbritannien. Enheterna används för att med dialogorienterade arbetsmetoder hjälpa polisen hantera risken för konflikt och ordningsstörningar runt demonstrationer, samtidigt som de säkrar rättigheten att uttrycka åsikter.

ESRC producerade en kort video för att presentera och sprida kunskap om projektet.